1000/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 26 september 2019

Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 106 § 3 mom. och 107 § 2 mom. i lagen om militär underrättelseinhämtning (590/2019):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om organiseringen av övervakningen och om de redogörelser som ska lämnas inom försvarsförvaltningen samt om de berättelser som ska lämnas för extern övervakning av den militära underrättelseinhämtningen.

2 §
Redogörelser om metoderna för underrättelseinhämtning

Militärunderrättelsemyndigheterna ska årligen sammanställa en redogörelse om hur metoderna för underrättelseinhämtning som avses i lagen om militär underrättelseverksamhet har använts och användningen övervakats. Redogörelsen ska lämnas till försvarsministeriet årligen.

Försvarsministeriet ska årligen senast den 15 mars lämna berättelser till riksdagens justitieombudsman, riksdagens underrättelsetillsynsutskott och till underrättelsetillsynsombudsmannen om hur metoderna för underrättelseinhämtning har använts och användningen övervakats.

I den redogörelse som avses i 1 mom. ska för varje metod för underrättelseinhämtning nämnas

1) antalet beslut om en metod för underrättelseinhämtning,

2) föremål för den militära underrättelseinhämtningen som beslut om en metod för underrättelseinhämtning grundar sig på

3) antalet personer som har varit föremål för en metod för underrättelseinhämtning då beslutet om användning av en metod för underrättelseinhämtning har gällt en person,

4) antalet uppgifter på årsbasis som avses i 24 § 6–10 punkten i statsrådets förordning om metoder för underrättelseinhämtning inom militär underrättelseverksamhet (711/2019),

5) antalet beslut om registrering av informationskälla,

6) en bedömning av betydelsen av den militära underrättelseinhämtningen och metoderna för underrättelseinhämtning,

7) uppgift om överföring av anmälan som görs till brottsbekämpningen,

8) en underrättelse om användningen av metoder för underrättelseinhämtning

9) genomförda förbud mot underrättelseinhämtning och kopieringsförbud

10) antalet yppandeförbud

11) problem, utvecklingsbehov och andra viktiga omständigheter som framkommit i samband med verksamheten.

I den redogörelse som avses i 1 mom. ska också nämnas antalet vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar samt deras typ.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2019.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen (712/2019).

Helsingfors den 26 september 2019

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Äldre regeringssekreterare
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.