999/2019

Helsingfors den 26 september 2019

Försvarsministeriets förordning om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. i lagen om rymdverksamhet (63/2018):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet.

2 §
Huvudstaben

Huvudstaben svarar för övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet samt för planeringen, styrningen och utvecklingen av den.

3 §
Övervakning

Huvudstaben ska årligen lämna försvarsministeriet och arbets- och näringsministeriet en rapport över den rymdverksamhet som Försvarsmakten bedrivit. Försvarsministeriet har rätt att för utförande av övervakningsuppdraget få även andra behövliga uppgifter av huvudstaben.

Huvudstaben ska underrätta försvarsministeriet om att rymdverksamhet inleds samt om sådana ändringar i rymdverksamheten som är av stor betydelse.

4 §
Årsrapport

Verksamhetsutövaren ska i sin årliga rapport beskriva i synnerhet läget för rymdverksamheten, rymdföremålets funktion och funktionsstörningar, kollisionsvarningar och kollisionshot, eventuella miljökonsekvenser och lämna en plan för hur verksamheten inleds, fortsätter, ändras eller avslutas.

5 §
Inspektionsrätt

Försvarsministeriet har inom ramen för den övervakning som avses i 4 § rätt att förrätta behövliga inspektioner av Försvarsmaktens rymdverksamhet och rymdföremål.

En tjänsteman som förrättar inspektion har rätt att i den omfattning som inspektionen kräver få tillträde till de lokaler och andra områden som är i Försvarsmaktens besittning eller användning och används eller har använts för att bedriva rymdverksamhet och som är av betydelse för övervakningen av rymdverksamheten, samt att få studera handlingar och uppgifter som behövs med tanke på övervakningsuppdraget trots sekretessbestämmelserna. Inspektion får inte förrättas i utrymmen som används för boende av permanent natur.

6 §
Uppgiftsskyldighet

Huvudstaben ska utan dröjsmål underrätta försvarsministeriet, om

1) tidpunkten eller platsen för uppsändningen av rymdföremålet, uppsändningsanläggningen eller uppsändningsbolaget ändras,

2) om utsändningen av rymdföremålet misslyckas,

3) om ett rymdföremål som är i en omloppsbana inte längre är verksamt eller om kontakten med rymdföremålet annars har förlorats på ett varaktigt sätt, eller

4) syftet med rymdverksamheten förändras.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 oktober 2019.

Helsingfors den 26 september 2019

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Äldre regeringssekreterare
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.