992/2019

Helsingfors den 19 september 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010) 5 § 2 mom., 16 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1459/2016, och bilagorna 1–4 till förordningen, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 1459/2016, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5–8 mom. blir 6–9 mom., som följer:

5 §
Begränsad förskrivningsrätt

Sjukskötare förskriver läkemedel på basis av det verksamma ämnet, styrkan och läkemedelsformen eller, för sjukdomstillstånd som räknas upp i bilaga 1, under läkemedelspreparatets handelsnamn i förpackning som kräver försäljningstillstånd. Sjukvårdare, hälsovårdare och barnmorskor får inte förskriva preparat som kräver specialtillstånd.

10 §
Förskrivning av läkemedel

Trots vad som föreskrivs i 4 mom. får en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska på basis av en telefonintervju förskriva läkemedel för akut, okomplicerad urinvägsinfektion hos kvinnor.


16 §
Giltighetstid för recept

Bestämmelser om begränsning av giltighetstiden för recept finns i 10 § 8 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 september 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Eila Mustonen

Bilaga 1

Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska

Inledande av medicinering

ATC-klass Läkemedel Sjukdomstillstånd Avgränsning
Antibiotika
J01CA08 Pivmecillinam akut, okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som är friska i övrigt för 18–65-åringar, inte för män, inte för gravida kvinnor
J01CE02 Fenoximetylpenicillin svalginflammation som konstaterats utifrån symptom och verifierats genom lämpliga laboratorieprov inte för personer under 16 år
J01CF05 Flukloxacillin(Stafylokockpenicillin) bröstinflammation hos ammande inte för personer under 16 år
J01DB01 Cefalexin svalginflammation som konstaterats utifrån symptom och verifierats genom lämpliga laboratorieprov, när patienten har penicillinallergi inte för personer under 16 år
J01EA01 Trimetoprim akut, okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som är friska i övrigt för 18–65-åringar, inte för män, inte för gravida kvinnor
Vacciner
J07BA01 Inaktiverat vaccin mot fästingburen encefalit förebyggande av smittsam sjukdom inte för personer under 12 år; personer som bor eller vistas längre tider i högriskområden
J07BB01 Inaktiverat influensavaccin (helt virus) förebyggande av smittsam sjukdom inte för personer under 12 år
J07BB02 Influensavaccin, renad antigen
J07BB03 Influensavaccin, levande, försvagat
J07BC01 Hepatit B, renad antigen förebyggande av smittsam sjukdom inte för personer under 12 år
J07BC02 Inaktiverat hepatit A-vaccin (helt virus)
J07BC20 Hepatitvacciner, kombinationer
Preparat för lokal behandling för lindrande av täppt näsa
R01AC01 Natriumkromoglikat av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva inte för personer under 16 år, inte under graviditet eller amning
R01AC02 Levokabastin
R01AC03 Azelastin
Allergiläkemedel
Antihistaminer för systemiskt bruk: av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva för 16–75-åringar, inte under graviditet eller amning, inte för personer som lider av långt QT-syndrom (LQTS)
R06AE07 Cetirizin
R06AE09 Levocetirizin
R06AX13 Loratadin
R06AX18 Akrivastin
R06AX22 Ebastin
R06AX26 Fexofenadin
R06AX27 Desloratadin
R06AX29 Bilastin
Preparat för lokal behandling
N01BB20 Lidokain-prilokain ytbedövning av hud
S01AA01 Kloramfenikol varig bindhinneinflammation, vagel/chalazion inte för personer under 12 år, inte under graviditet eller amning
S01AA13 Fucidinsyra varig bindhinneinflammation inte för personer under 12 år
Preventivmedel
Progestagener och östrogener, fasta kombinationer: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AA07 Levonorgestrel och etinylestradiol
G03AA09 Desogestrel och etinylestradiol
G03AA10 Gestoden och etinylestradiol
G03AA11 Norgestimat och etinylestradiol
G03AA12 Drospirenon och etinylestradiol
G03AA13 Norelgestromin och enitylestradiol
G03AA16 Dienogest och enitylestradiol
Progestagener: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AC01 Noretisteron
G03AC03 Levonorgestrel
G03AC08 Etonogestrel
G03AC09 Desogestrel
G02BA03 Plastspiral med progesteron förhindrande av graviditet för 18–34-åriga kvinnor, inte före den första menstruationen
G02BB01 Vaginalringar med progestogen och östrogen förhindrande av graviditet för 18–34-åriga kvinnor
Övriga läkemedel
Egenvårdsläkemedel i enlighet med indikationerna för läkemedelspreparatet

Fortsatt medicinering enligt vårdplan

>
ATC-klass Läkemedel Sjukdomstillstånd Avgränsning
Diabetesläkemedel
A10BA02 Metformin typ 2-diabetes *
A10BB12 Sulfonylurea: Glimepirid typ 2-diabetes *
Dipeptidylpeptidas-4-hämmare (DPP-4-hämmare) (gliptiner): typ 2-diabetes *
A10BH01 Sitagliptin
A10BH02 Vildagliptin
A10BH03 Saxagliptin
A10BH04 Alogliptin
A10BH05 Linagliptin
Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar
B01AA03 Warfarin kronisk hjärtarytmi, livslång behandling för antikoagulation * inte för patienter med klaffprotes
B01AC06 Acetylsalisylsyra antitrombotisk behandling * när personen inte har andra antitrombotiska läkemedel
Organiska nitrater: bröstsmärta orsakad av angina pectoris *
C01DA02 Glyceryltrinitrat
C01DA08 Isosorbiddinitrat
C01DA14 Isosorbidmononitrat
Diuretika: primär hypertoni *
C03AA03 Hydroklorotiazid
C03BA11 Indapamid
C03CA01 Furosemid
C03DA01 Spironolakton
C03DA04 Eplerenon
C03EA01 Hydroklorotiazid och kaliumsparande diuretika
C03EB01 Furosemid och kaliumsparande diuretika
Icke-selektiva betablockerare: primär hypertoni, kranskärlssjukdom *
C07AA05 Propranolol
Selektiva betablockerare:
C07AB02 Metoprolol
C07AB03 Atenolol
C07AB04 Acebutolol
C07AB05 Betaxolol
C07AB07 Bisoprolol
C07AB08 Celiprolol
C07AB12 Nebivolol
Alfa- och betareceptorblockerandeläkemedelssubstanser:
C07AG01 Labetalol
C07AG02 Karvedilol
Betablockerare och tiazider:
C07BB02 Metoprolol och tiazider
C07BB07 Bisoprolol och tiazider
C07BB12 Nebivolol och tiazider
Betablockerare och kalciumkanalblockerare:
C07FB02 Metoprolol och felodipin
Dihydropyridinderivat: primär hypertoni *
C08CA01 Amlodipin
C08CA02 Felodipin
C08CA03 Isradipin
C08CA05 Nifedipin
C08CA06 Nimodipin
C08CA07 Nisoldipin
C08CA10 Nilvadipin
C08CA13 Lerkanidipin
ACE-hämmare: primär hypertoni *
C09AA02 Enalapril
C09AA03 Lisinopril
C09AA04 Perindopril
C09AA05 Ramipril
C09AA06 Kinapril
C09AA15 Zofenopril
ACE-hämmare och diuretika:
C09BA02 Enalapril och diuretika
C09BA03 Lisinopril och diuretika
C09BA04 Perindopril och diuretika
C09BA05 Ramipril och diuretika
C09BA06 Kinapril och diuretika
Angiotensin II-antagonister: primär hypertoni *
C09CA01 Losartan
C09CA02 Eprosartan
C09CA03 Valsartan
C09CA06 Kandesartan
C09CA07
C09CA08 Olmesartanmedoxomil
Angiotensin II-antagonister och diuretika:
C09DA01 Losartan och diuretika
C09DA02 Eprosartan och diuretika
C09DA03 Valsartan och diuretika
C09DA06 Kandesartan och diuretika
C09DA07 Telmisartan och diuretika
C09DA08 C09DB01C09DB02 Olmesartanmedoxomil och diuretika
Angiotensin II-antagonister och kalciumkanalblockerare:
C09DB01 Valsartan och amlodipin
C09DB02 Olmesartanmedoxomil och amlodipin
HMG-CoA-reduktashämmare (statiner): dyslipidemi * inte för ärftlig dyslipidemi
C10AA01 Simvastatin
C10AA02 Lovastatin
C10AA03 Pravastatin
C10AA04 Fluvastatin
C10AA05 Atorvastatin
C10AA07 Rosuvastatin
Smärtstillande läkemedel
M01AE01 Ibuprofen (under 800 mg) av läkare bedömd långvarig smärta för 18–75-åringar
M01AE02 Naproxen
N02BE01 Paracetamol
Läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen
Selektiva beta-2-stimulerande medel: astma, KOL (COPD) *
R03AC02 Salbutamol
R03AC03 Terbutalin
R03AC12 Salmeterol
R03AC13 Formoterol
R03AC19 Olodaterol
Adrenerga läkemedelssubstanser i kombination med kortikosteroider eller andra läkemedelssubstanser: astma, KOL (COPD) *
R03AK06 Salmeterol och flutikason
R03AK07 Formoterol och budesonid
R03AK08 Formoterol och beklometason
Glukokortikoider: astma *
R03BA01 Beklometason
R03BA02 Budesonid
R03BA05 Flutikason
R03BA07 Mometason
R03BA08 Ciklesonid
Preparat för lokal behandling för lindrande av täppt näsa
R01AC01 Natriumkromoglikat av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva inte för personer under 16 år, inte under graviditet eller amning
R01AC02 Levokabastin
2R01AC03 Azelastin
Allergiläkemedel
Kortikosteroider, inkl. kombinationer (Preparat för lokal behandling av nässlemhinnan): av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva inte för personer under 16 år
R01AD01 Beklometason
R01AD05 Budesonid
R01AD08 Flutikason
R01AD09 Mometason
R01AD11 Triamcinolon
R01AD58 Flutikason, kombinationer
Antihistaminer för systemiskt bruk: av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva för 16–75-åringar, inte under graviditet eller amning, inte för personer som lider av långt QT-syndrom (LQTS)
R06AE07 Cetirizin
R06AE09 Levocetirizin
R06AX13 Loratadin
R06AX18 Akrivastin
R06AX22 Ebastin
R06AX26 Fexofenadin
R06AX27 Desloratadin
R06AX29 Bilastin
C01CA24 Adrenalin akut behandling av anafylaktisk reaktion, egenvård inte för personer under 16 år
Preventivmedel
Progestagener och östrogener, fasta kombinationer: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AA07 Levonorgestrel och etinylestradiol
G03AA09 Desogestrel och etinylestradiol
G03AA10 Gestoden och etinylestradiol
G03AA11 Norgestimat och etinylestradiol
G03AA12 Drospirenon och etinylestradiol
G03AA13 Norelgestromin och enitylestradiol
G03AA16 Dienogest och enitylestradiol
Progestagener: förhindrande av graviditet för 15–34-åriga kvinnor
G03AC01 Noretisteron
G03AC03 Levonorgestrel
G03AC08 Etonogestrel
G03AC09 Desogestrel
G02BA03 Plastspiral med progesteron förhindrande av graviditet för 18–34-åriga kvinnor
G02BB01 Vaginalringar med progestogen och östrogen förhindrande av graviditet för 18–34-åriga kvinnor
Övriga läkemedel
Egenvårdsläkemedel enligt läkemedelspreparatets indikation
Bassalvor behandling av långvarig hudsjukdom inte för personer under 16 år

* Inte för personer under 18 år.

Bilaga 2

Läkemedel som en optiker kan skaffa för sin mottagning

ATC-klass Läkemedel Användningsändamål Avgränsning
S01JA51 Fluorescein,kombinationer bedövning av ögats främre yta, färgning av hornhinnan * inte under graviditet eller amning
S01HA02 Oxibuprokain bedövning av ögats främre yta * inte under graviditet eller amning
S01FA04 Cyklopentolat utvidgning av pupillen * inte under graviditet eller amning
S01FA06 Tropikamid
S01FB01 Fenylefrin

*Inte för personer under 8 år.

Bilaga 3

Läkemedel som en munhygienist kan skaffa för sin yrkesutövning

ATC-klass Läkemedel Användningsändamål Avgränsning
C01CA24 Adrenalin akut behandling av anafylaktisk reaktion
N01BB02 Lidokain ytbedövning av munnens slemhinnor
N01BB20 Kombinationer (Lidokain-prilokain) lokalbedövning av tandköttsfickor
N01BB52 Lidokain, kombinationer infiltrationsbedövning i samband med avlägsnande av subgingival tandsten i tandfickorna i enlighet med av tandläkare uppgjord vårdplan
N01BB54 Prilokain, kombinationer
N01BB58 Artikain, kombinationer infiltrationsbedövning i samband med avlägsnande av subgingival tandsten i tandfickorna i enlighet med av tandläkare uppgjord vårdplan för personer över 4 år
A01AA01 Natriumfluorid fluorering av tänder
A01AA03 Olaflur fluorering av tänder
Lindrigt denaturerad etanol desinficering av ytor

Bilaga 4

Formulär för det förordnande som ska användas vid begränsad förskrivningsrätt

Då sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska ges rätt att förskriva läkemedel, ska det skriftliga förordnandet innehålla åtminstone följande uppgifter:

- registernummer enligt 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

- identifieringsuppgifter; släktnamn och förnamn

- uppgifter som gäller arbetsgivaren; kommun/samkommun för folkhälsoarbetet; adress, telefonnummer, e-postadress till hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet

- adress, telefonnummer och e-postadress till den privata verksamhetsenhet där sjukskötaren, hälsovårdaren eller barnmorskan är anställd och som på basis av avtal eller på annat sätt producerar öppen service inom hälso- och sjukvården för kommunens eller samkommunens räkning

- OID-kod för verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården i enlighet med den kodtjänst som Institutet för hälsa och välfärd svarar för

- sjukskötarens, hälsovårdarens eller barnmorskans befattningsbeskrivning enligt vilken han eller hon är berättigad att förskriva läkemedel

- förteckning över de läkemedel som personen är berättigad att förskriva från apotek

- villkor eller förutsättningar som anknyter till läkemedelsförskrivning: omständigheter, eventuella uppgifter som gäller verksamhetsställen

- försäkran av den person som får förordnandet om att i verksamheten iaktta anvisningar och nationella vårdrekommendationer

- underskrift av den person som får förordnandet

- arbetsgivarens försäkran och underskrift (datum, ställning)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.