979/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 29 augusti 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (519/2017) en ny 10 §, varvid den gällande 10 § blir 10 a §, samt

ändras 14, 20, 28, 29 och 52 §, av dem 28, 29 och 52 § sådana de lyder i förordning 1158/2017, som följer:

10 §
Statssekreterarens uppgifter

En statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod ska som ministerns medhjälpare och företrädare

1) främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde,

2) biträda ministern med att leda beredningen av ärenden inom ministerns ansvarsområde,

3) tillsammans med kanslichefen sörja för samarbetet mellan ministeriet och de övriga förvaltningsområdena,

4) bistå ministern i beredningen av internationella uppdrag och särskilt EU-ärenden,

5) företräda ministern i enlighet med de uppdrag som ministern ger, samt

6) sköta övriga uppgifter som ministern tilldelar statssekreteraren.

Ministern kan utfärda en administrativ bestämmelse om statssekreterarens uppgifter.

10 a §
Kanslichefens uppgifter

Kanslichefen ska leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte

1) ansvara för ministeriets verksamhet och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) ansvara för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet,

3) ansvara för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet,

4) leda och utveckla ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning,

5) ansvara för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av hur målsättningarna förverkligas,

6) ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den, samt

7) ansvara för den allmänna säkerheten samt beredskapen inom ministeriet och dess förvaltningsområde.

Kanslichefen handlägger även övriga ärenden som ministern på grund av ärendenas natur ålägger kanslichefen.

14 §
Behandling av ärenden

Ärenden som inte har ålagts någon särskild avdelning, fristående enhet eller resultatgrupp behandlas av den avdelning, fristående enhet eller resultatgrupp till vilken de närmast hör.

Om det är oklart vem som ska behandla ett ärende, fattas avgörandet av avdelningschefen, chefen för den fristående enheten eller chefen för resultatgruppen samt av kanslichefen när det gäller ett ärende mellan avdelningarna och de fristående enheterna, om inte ministern bestämmer därom.

Varje tjänsteman är oavsett den fastställda arbetsfördelningen skyldig att vid behov utföra de uppgifter som ministern, statssekreteraren, kanslichefen eller avdelningschefen, chefen för den fristående enheten, chefen för enheten eller chefen för resultatgruppen i fråga ålägger honom eller henne.

Kanslichefen, avdelningschefen och chefen för en fristående enhet, enhet eller resultatgrupp kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att bereda och föredra ett ärende som annars skulle beredas av en underlydande tjänsteman.

15 §
Information till ministern, statssekreteraren och kanslichefen

Avdelningschefen, chefen för en fristående enhet, chefen för en enhet och chefen för en resultatgrupp ska utan dröjsmål underrätta ministern, statssekreteraren och kanslichefen om de viktigaste ärenden som är aktuella eller under arbete inom ministeriets verksamhetsområde samt om sådana ärenden som är av allmänt intresse. Likaså ska dessa i god tid underrättas om föredragningen av de viktigaste ärendena samt på beordran få handlingarna till påseende.

Statssekreteraren ska informera ministeriets tjänstemannaledning om hur ärenden inom hans eller hennes befogenhet har framskridit.

20 §
Information om möten och förhandlingar

I fråga om sådana möten och förhandlingar där avgöranden träffas som är av betydelse för ministeriets verksamhet eller har informationsvärde inom ministeriet uppgörs enligt behov en promemoria. Beroende på ärendets betydelse och art delas promemorian ut för kännedom till ministern, statssekreteraren, ministerns specialmedarbetare, kanslichefen, avdelningschefen, chefen för en fristående enhet, chefen för en enhet och chefen för en resultatgrupp, kommunikationsenheten, mötesdeltagarna samt vid behov till den övriga personalen vid ministeriet.

Ministerns specialmedarbetare har rätt att delta i sammanträden som hålls av planerings- och beredningsorganen.

28 §
Ministeriets tjänstemannaledningsgrupp

Ministeriets tjänstemannaledningsgrupp behandlar viktiga samhällspolitiska linjer som inverkar på förvaltningsområdets och ministeriets verksamhet samt planer för styrningen av verksamheten (verkställighetsplan för regeringsprogrammet, plan för de offentliga finanserna, budget och årlig verksamhetsplan) och ramarna för de resurser som behövs för att genomföra planerna.

Ledningsgruppen bedömer också hur resultatrik verksamheten är (verksamhetsberättelsen för förvaltningsområdet, ståndpunkter till boksluts- och verksamhetsberättelsen, den del av regeringens årsberättelse som gäller ministeriet och revisionsberättelserna) samt behandlar och samordnar övriga vittsyftande och principiellt viktiga ärenden.

Ledningsgruppen behandlar också centrala EU-frågor samt andra internationella frågor som hänför sig till verksamheten inom verksamhetsområdet och ministeriet.

Ledningsgruppen består av kanslichefen och avdelningscheferna. Statssekreteraren kan delta i ledningsgruppens möte när man vid mötet behandlar EU-frågor. Chefen för enheten för stöd för ledningen, chefen för förvaltningsenheten, chefen för kommunikationsenheten, chefen för enheten för internationella ärenden och ministerns specialmedarbetare har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten.

Kanslichefen är ordförande för ledningsgruppen.

29 §
Ledningsgrupper som leds av ministern

Ministeriets viktigaste riktlinjer behandlas i ledningsgruppen, som leds av ministern. Statssekreteraren och ministerns specialmedarbetare kan delta i ledningsgruppens möten. Medlemmarna i tjänstemannaledningsgruppen, chefen för enheten för stöd för ministeriets ledning, chefen för förvaltningsenheten, chefen för kommunikationsenheten och chefen för enheten för internationella ärenden deltar i mötet beroende på vilka frågor som behandlas.

Beroende på vilken fråga som behandlas deltar antingen båda ministrarna eller endast en minister i mötet. Om båda ministrarna är närvarande vid mötet är social- och hälsovårdsministern ordförande om inte något annat har avtalats. Vid förhinder för ministrarna är statssekreteraren ordförande.

52 §
Reseförordnanden

Statssekreteraren, kanslichefen, avdelningscheferna och cheferna för en fristående enhet företar inrikes tjänsteresor utan reseförordnande.

Ministern ger reseförordnanden för ministerns specialmedarbetare.

Avdelningschefen eller chefen för en fristående enhet kan bestämma att interna tjänsteresor företas utan reseförordnande inom avdelningen eller den fristående enheten.

Avdelningschefen ger reseförordnanden för inrikes resor för cheferna för enheterna och resultatgrupperna och gemensamma tjänstemän och anställda vid avdelningarna, och chefen för ifrågavarande fristående enhet eller resultatgrupp ger reseförordnanden för övriga tjänstemän och anställda. Direktören för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral kan besluta att reseförordnande för inrikes resor kan ges av chefen för en grupp.

När det gäller tjänsteresor till utlandet som föranleds av samarbete på regeringsnivå ger ministern reseförordnanden för statssekreteraren och kanslichefen, kanslichefen för avdelningscheferna och cheferna för en fristående enhet samt chefen för enheten för internationella ärenden för övrig personal.

När det gäller andra resor till utlandet ger ministern reseförordnanden för statssekreteraren och kanslichefen, kanslichefen för avdelningscheferna och cheferna för en fristående enhet samt avdelningschefen eller chefen för en fristående enhet för övrig personal.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

Helsingfors den 29 augusti 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Förvaltningsöverdirektör
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.