975/2019

Helsingfors den 29 augusti 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2019

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 60 a § i socialvårdslagen (1301/2014):

1 §
Storleken på den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården

Ersättningen som avses i 60 a § i socialvårdslagen (1301/2014) är 19 000 euro per person som är yrkesutbildad inom socialvården och som har genomgått specialiseringsutbildning inom socialt arbete. Om universitetet har tagit ut en avgift för utbildningen av den yrkesutbildade personen, ska från ersättningen dras av 3 500 euro per yrkesutbildad person som genomgått utbildningen och för vilken en avgift tagits ut. Från ersättningen dras det även av möjligt statsunderstöd och annat särskilt stöd som universitetet fått för att ordna utbildningen för de yrkesutbildade personer, för vilkas del ersättning söks.

2 §
Ansökan om ersättning

Universitet ska i en i socialvårdslagen 60 b § 1 mom. avsedd ansökan meddela

1) den ansökta ersättningens helhetsbelopp, med beaktande av de avdrag som avses i 1 §,

2) antal, namn och tidpunkt för utexaminering för de yrkesutbildade personer som genomgått utbildningen,

3) de yrkesutbildade personer som genomgått utbildningen, för vilkas del det tagits ut en avgift för utbildningen, och den uttagna avgiftens totalbelopp samt totalbeloppet av statsunderstödet eller annat motsvarande särskilt stöd som fåtts för att ordna ifrågavarande utbildning för yrkesutbildade personer.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 september 2019.

Denna förordning tillämpas på ersättningar som utbetalas år 2019.

Helsingfors den 29 augusti 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.