965/2019

Helsingfors den 22 augusti 2019

Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) en ny 8 a § samt till 16 § nya 4 och 5 mom. som följer:

8 a §
Skydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för den som får yrkesinriktad rehabilitering

Det försäkringsbolag, Trafikförsäkringscentralen och Statskontoret som betalar ersättning för kostnader för yrkesinriktad rehabilitering ska för rehabiliteringsklienten teckna en försäkring enligt 3 § 1 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) för skadefall som kan inträffa vid arbets- och utbildningsförsök, arbetsträning och arbetspraktik som ingår i rehabiliteringen. På rehabiliteringsklientens årsarbetsinkomst och på den dagpenning som betalas till rehabiliteringsklienten tillämpas 278 § 2 och 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

16 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med försäkringsanstaltens beslut får inom den tid för sökande av ändring som föreskrivs i 1 mom. begära en rekommendation till avgörande av trafik- och patientskadenämnden. Om ärendet anhängiggörs i nämnden, avbryts tiden för sökande av ändring för den tid behandlingen tar.

Tiden för sökande av ändring anses ha avbrutits den dag då behandlingen av ärendet avslutas i trafik- och patientskadenämnden. Tiden för sökande av ändring kan förlängas på detta sätt bara en gång.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Bestämmelserna i 16 § 4 och 5 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2021.

RP 299/2018
KoUB 45/2018
RSv 293/2018

Helsingfors den 22 augusti 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.