961/2019

Helsingfors den 22 augusti 2019

Lag om ändring av lagen om Trafikförsäkringscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Trafikförsäkringscentralen (461/2016) 11 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 19 a § som följer:

11 §
Beslutförhet och jäv hos styrelsen

Styrelsen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Majoritetens åsikt gäller som styrelsens beslut. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst. Om rösterna faller lika vid val av ordförande, avgörs valet genom lottdragning.


19 a §
Tillsyn

För tillsynen över att de förfaranden och försäkringsmatematiska faktorer som ska tillämpas i Trafikförsäkringscentralens ersättnings- och försäkringsverksamhet iakttas svarar Finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 299/2018
KoUB 45/2018
RSv 293/2018

Helsingfors den 22 augusti 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.