908/2019

Nådendal den 9 augusti 2019

Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) 13 och 22 § samt

ändras 3 och 21 §, av dem 3 § sådan den lyder i lag 534/2016, som följer:

3 §
Annan lagstiftning

Vid uträttande och behandling av ärenden hos myndigheter tillämpas i övrigt vad som före-skrivs om anhängiggörande av ärenden, delgivning av beslut, offentlighet i myndigheternas verksamhet, behandling av personuppgifter, informationshantering, arkivering av handlingar, det språk som används vid behandling av ärenden och om hur ärenden behandlas.

21 §
Arkivering

Elektroniska dokument ska arkiveras på ett sådant sätt att det senare går att visa att de är autentiska och till innehållet oförändrade.

Riksarkivet får meddela närmare föreskrifter om det tekniska genomförandet av kraven i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 284/2018
FvUB 38/2018
RSv 320/2018

Nådendal den 9 augusti 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.