892/2019

Helsingfors den 11 juli 2019

Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i skjutvapenförordningen (145/1998) 14 och 15 §, av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 572/2011 och 1305/2015, samt

ändras 1 a, 2, 3, 10, 12, 13, 16, 16 a, 17, 43 a, 44 a, 44 d, 44 e, 55 och 59 §,

av dem 1 a och 43 a § sådana de lyder i förordning 747/2017, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1305/2015, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 101/2002 och 1305/2015, 12, 16 och 16 a § sådana de lyder i förordning 1305/2015, 13 och 59 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 572/2011 och 1305/2015, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 101/2002, 44 a § sådan den lyder i förordning 101/2002, 44 d och 44 e § sådana de lyder i förordning 572/2011 och 55 § sådan den lyder i förordningarna 101/2002 och 1305/2015, som följer:

1 a §
Serie- och identifieringsnummer på skjutvapen

Om ett skjutvapen eller en vapendel som förvärvats, tillverkats eller modifierats med stöd av ett vapentillstånd inte är försett med serie- eller identifieringsnummer, ska polisinrättningen innan uppgifterna antecknas i tillståndet sända vapnet eller vapendelen till Polisstyrelsen för märkning med identifieringsnummer.

Om ett skjutvapen som sådant är historiskt särskilt betydelsefullt eller en del till ett skjutvapen som sådan är historiskt särskilt betydelsefull och märkningen skulle sänka skjutvapnets eller vapendelens historiska värde, kan Polisstyrelsen bevilja vapentillstånd utan att vapnet eller vapendelen förses med identifieringsnummer.

2 §
Deaktiverade skjutvapen

Ett skjutvapen betraktas som deaktiverat om delar av vapnet har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats. Ett skjutvapen betraktas inte som deaktiverat om särskilda kunskaper och färdigheter inte krävs för att sätta det i funktionsdugligt skick. Ett effektivt luftvapen betraktas som deaktiverat om pipan och de delar som är avsedda för att åstadkomma tryck för skottet har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats.

3 §
Förstörande av skjutvapen och vapendelar

Skjutvapen och vapendelar förstörs genom att de överlåts till polisen för förstörande. Polisen gör en anteckning i vapenregistersystemet om att ett skjutvapen eller en vapendel har förstörts. Om någon vapendel inte förstörs i samband med förstörandet, antecknas detta i polisens vapenregistersystem.

10 §
Ansökan om näringstillstånd i vapenbranschen

Näringstillstånd i vapenbranschen ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) den verksamhet som ska bedrivas,

3) verksamhetsställets läge,

4) den ort där förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler är belägna,

5) den ansvariga personens namn, adress och personbeteckning,

6) typ och funktionssätt för skjutvapen samt slag av vapendelar, patroner, särskilt farliga projektiler och gassprayer som ska saluföras, förvaras, tillverkas, repareras eller modifieras eller som är föremål för kommersiell ändring, byteshandel, uthyrning eller mäkling.

Till ansökan ska fogas ett av polisen uppgjort protokoll eller annat dokument över inspektion av förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, en utredning över sökandens ekonomiska situation samt en kopia av tillståndsbeviset över den ansvariga personens vapenhanteringstillstånd. Om sökanden är en fysisk person, ska även en kopia av tillståndsbeviset över hans eller hennes vapenhanteringstillstånd fogas till ansökan.

Till ansökan ska fogas ett utlåtande av brand- och räddningsmyndigheterna samt polisinrättningen i den kommun inom vars område näringen i vapenbranschen är avsedd att idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar i fråga om förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

12 §
Identifieringsuppgifter som anmäls av näringsidkare i vapenbranschen

I en anmälan som avses i 25 § i skjutvapenlagen ska meddelas

1) antal, typ, funktionssätt och kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serienummer eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer när det gäller skjutvapen som förvärvats, förvaras och överlåtits,

2) antal och pipans minsta inre diameter, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serienummer eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer när det gäller effektiva luftvapen som förvärvats, förvaras, tillverkats, repareras, modifieras och överlåtits,

3) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serienummer eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer när det gäller vapendelar som förvärvats, tillverkats, repareras, modifieras eller förvaras och överlåtits,

4) mängd, slag och kaliber när det gäller patroner och särskilt farliga projektiler som förvärvats, tillverkats eller förvaras och överlåtits,

5) antal, slag och gaskoncentration när det gäller gassprayer som förvärvats, tillverkats, repareras, modifieras eller förvaras och överlåtits,

6) tidpunkten för förvärvet, tillverkningen, införseln, överföringen, ändringen eller modifieringen av de föremål, som nämns i punkten 1–5,

7) tidpunkten för tagandet för reparation eller förvaring samt datum för återlämnandet av de föremål, som nämns i punkten 1–5.

13 §
Registerföring som gäller patroner och särskilt farliga projektiler

I stället för att göra anmälan enligt 12 § kan en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen som har rätt att idka handel med, förvara eller tillverka patroner och särskilt farliga projektiler föra ett register i vilket antecknas

1) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som tillverkats, förvärvats, förvaras och överlåtits,

2) tidpunkten för förvärvet, tagandet för förvaring och överlåtelsen,

3) uppgifter om överlåtarens och förvärvarens rätt att inneha patroner eller särskilt farliga projektiler eller uppgifter om näringstillståndet i vapenbranschen.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen kan föra ett register som avses i 1 mom. genom att föra in uppgifterna i en separat bok eller i ett register som har gjorts upp med hjälp av automatisk databehandling.

16 §
Utredning över ansvarig person

Tillståndsmyndigheten ska vid behov inhämta utlåtande om den person som har föreslagits som ansvarig person hos en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen från polisinrättningen i personens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar i fråga om förutsättningarna för att bli godkänd som ansvarig person.

16 a §
Prov för ansvarig person

Polisstyrelsen anordnar årligen minst två provtillfällen vid vilka det prov som krävs av den som är ansvarig person hos en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen kan avläggas.

Provet består av två alternativa uppgifter. En godkänd uppgift ger behörighet att vara ansvarig person hos en innehavare av näringstillstånd i motsvarande vapenbransch. Uppgifterna är följande:

1) idkande av handel i vapenbranschen, byteshandel med samt uthyrning och c av skjutvapen och förvaring av skjutvapen i kommersiellt syfte,

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar.

17 §
Ansökan om vapenhanteringstillstånd

Vapenhanteringstillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, adress och personbeteckning,

2) den innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen eller annan arbetsgivare hos vilken sökanden är anställd,

3) det arbete för vilket tillståndet söks.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

Till ansökan ska fogas ett fotografi av sökanden som uppfyller kraven i inrikesministeriets förordning om passfotografier och fotografier på identitetskort (1168/2016).

43 a §
Anmälan av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar

En i 42 c § i skjutvapenlagen avsedd anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) det förvärvade, tillverkade, utlånade eller modifierade skjutvapnets typ, funktionssätt och kaliber samt, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serie- eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

2) det förvärvade, tillverkade, utlånade eller modifierade effektiva luftvapnets pipas minsta inre diameter, det effektiva luftvapnets serie- eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

3) den förvärvade, tillverkade, utlånade eller modifierade vapendelens slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serie- eller identifieringsnummer, samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer.

44 a §
Ansökan om godkännande som vapenansvarig

Godkännande som vapenansvarig ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) namn, adress samt företags- och organisationsnummer för den sammanslutning eller stiftelse hos vilken sökanden avses vara vapenansvarig.

Den polisinrättning som meddelar godkännandet får inhämta utlåtande om ansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Till ansökan ska fogas en utredning över att sökanden har utsetts till vapenansvarig i sammanslutningen eller stiftelsen. Polisinrättningen kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av godkännande.

44 d §
Aktivt sport- och hobbyskytte samt aktiv skytteträning

Sport- och hobbyskytte betraktas som aktivt på det sätt som avses i 45 § 5 mom. i skjutvapenlagen, om tillståndssökanden utövat hobbyn med pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver, luftpistol eller ett i 9 § 5 punkten underpunkt a i den lagen avsett vapen vid sammanlagt minst tio tillfällen under de två år som föregått ansökan. Sport- och hobbyskytte betraktas som aktivt på det sätt som avses i 45 § 6 mom. i skjutvapenlagen, om tillståndssökanden utövat hobbyn med ett skjutvapen av den typ för vilket tillstånd söks vid sammanlagt minst fem tillfällen under det år som föregått ansökan.

Skytteträning betraktas som aktiv på det sätt som avses i 45 § 7 mom. i skjutvapenlagen, om tillståndssökanden tränat med ett skjutvapen av den typ för vilket vapentillstånd söks vid sammanlagt minst fem tillfällen under det år som föregått ansökan. Av dessa fem träningstillfällen ska minst två ha ägt rum inom skytteutbildning enligt 2 § 2 mom. i lagen om frivilligt försvar (556/2007) som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen och som främjar den militära förmågan.

Aktivt utövande av sporten eller hobbyn eller aktiv träning krävs inte under sådana perioder då sådant utövande eller sådan träning inte är möjlig på grund av väderleksförhållandena eller något annat motsvarande hinder. Fullgörande av värnplikt, sjukdom, graviditet, hinder på grund av arbete eller någon annan jämförbar orsak avbryter den två år långa tidsfristen, om tillståndssökanden åberopar en sådan orsak och kan visa att den existerar.

44 e §
Aktivt bedrivande av jakt med fälla eller grytjakt

Jakten med fälla, grytjakten eller jakten av djur i liknande förhållanden i enlighet med 45 § 10 mom. i skjutvapenlagen eller fångsten och dödandet av invasiva främmande arter ska bedrivas aktivt med tanke på de förhållanden som råder på ifrågavarande jaktförenings område. Aktiviteten ska visas för jaktvårdsföreningen genom en utredning om eller en plan för jakten med fällor eller grythundar eller för fångsten och dödandet av invasiva främmande arter.

Utredningen eller planen ska visas för den jaktvårdsförening inom vars område sökanden i huvudsak bedriver jakt med fälla eller grytjakt.

55 §
Ansökan om skjutförnödenhetstillstånd

Skjutförnödenhetstillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) grunden för ansökan,

3) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler,

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen,

5) ett godkännande som vapensamlare;

6) den planerade platsen och det planerade sättet att förvara patroner och särskilt farliga projektiler.

Sammanslutningar och stiftelser ska till ansökan foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning om syftet med verksamheten. Polisinrättningen kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

59 §
Innehållet i och formen för anmälan om vapendelar, effektiva luftvapen och deaktiverade skjutvapen

En anmälan enligt 70 § skjutvapenlagen om förvärv av en vapendel, ett effektivt luftvapen eller ett deaktiverat skjutvapen ska göras skriftligen. I ansökan ska anges

1) slag, pipans eller eldrörets kaliber,, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för vapendelen,

2 a) den minsta inre diametern på pipan till det effektiva luftvapnet samt, om de är kända, vapnets fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer,

3) om den förvärvade vapendelen ska ersätta en bestående del till ett skjutvapen eller inte,

4) det deaktiverade vapnets tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer samt nummer och datum för intyget över deaktivering,

5) överlåtarens namn och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

6) tiden för överlåtelsen.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019. Bestämmelserna i 12 och 13 § samt upphävandet av 14 och 15 § träder dock i kraft den 1 mars 2020.

Helsingfors den 11 juli 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Specialsakkunnig
Elina Rantakokko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.