888/2019

Helsingfors den 3 juli 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § 2 mom i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå

Målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå åren 2020–2023 är att

1) främja befolkningens hälsa och välfärd genom sådan hälsovetenskaplig forskning inom servicesystemet för hälso- och sjukvården som är högklassig och har genomslagskraft,

2) främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten,

3) producera ny information och se till att den sprids och utnyttjas inom hälso- och sjukvården och inom andra områden i samhället.

2 §
Insatsområden för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå

Insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå åren 2020–2023 är

1) möjligheterna att använda framtida dataintensiva forskningsmetoder inom hälso- och sjukvården,

2) klinisk och translationell hälsovetenskaplig forskning samt stödjande av forskares karriärvägar,

3) forskning som stöder utvecklingen av ett servicesystem som minskar skillnaderna i hälsa och välfärd.

3 §
Finansiering som ska riktas till insatsområdena

Av den finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå som specialupptagningsområdets forskningskommitté har till sitt förfogande varje år ska minst 50 procent riktas till de insatsområden som avses i 2 §.

4 §
Den nationella utvärderingsgruppen för den hälsovetenskapliga forskningen

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en nationell utvärderingsgrupp för den hälsovetenskapliga forskningen. Gruppen består av sakkunniga och dess mandatperiod är fyra år åt gången.

5 §
Den nationella utvärderingsgruppens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 62 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har den nationella utvärderingsgruppen för den hälsovetenskapliga forskningen till uppgift att

1) utvärdera uppnåendet av målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå och forskningens kvalitet, omfattning och resultat samt utifrån utvärderingarna lägga fram ett förslag för social- och hälsovårdsministeriet om hur finansieringen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå ska fördelas och grunderna för detta,

2) årligen följa upp insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå,

3) göra ett sammandrag av utvärderingsperiodens forskningsverksamhet samt efter att ha hört specialupptagningsområdenas forskningskommittéer lägga fram förslag till mål och insatsområden för forskningsverksamheten för följande fyraårsperiod,

4) ge utlåtanden och följa den hälsovetenskapliga och den kliniska forskningens behov och tillstånd samt lägga fram förslag för att utveckla forskningens genomslagskraft.

6 §
Den nationella utvärderingsgruppens sammansättning

Ordförande för utvärderingsgruppen är en representant för social- och hälsovårdsministeriet. På förslag av specialupptagningsområdenas forskningskommittéer utser social- och hälsovårdsministeriet 3–5 sekreterare för utvärderingsgruppen.

I utvärderingsgruppen ska dessutom åtminstone undervisnings- och kulturministeriet, universitetens medicinska och hälsovetenskapliga fakulteter, Institutet för hälsa och välfärd, Business Finland och Finlands Akademi vara representerade. Också de verksamhetsenheter inom servicesystemet som bedriver hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå ska ha en tillräcklig och rättvis representation i utvärderingsgruppen. I utvärderingsgruppen ska det finnas tillräcklig vetenskaplig sakkunskap inom insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1434/2015).

Helsingfors den 3 juli 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Anne Ilkka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.