809/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Lag om ändring av förvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förvaltningslagen (434/2003) 47 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 a §
Tillämpning på besvärsärenden

Om det i lag föreskrivs att besvär ska anföras hos någon annan än en domstol eller en nämnd som inrättats för att handlägga besvärsärenden, ska bestämmelserna om omprövningsärenden i denna lag tillämpas på handläggningen av dessa besvär.

47 §
Besvärsanvisning

I besvärsanvisningen ska det redogöras för de bestämmelser som gäller innehållet i och bilagorna till besvärsskriften, frambefordrandet av besvären samt avgifterna för behandlingen av besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På handläggningen av besvär som anförts hos någon annan än en domstol eller en nämnd som inrättats för att handlägga besvärsärenden och som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På den besvärsanvisning som ska fogas till beslutet i ett sådant ärende tillämpas dock denna lag.

RP 29/2018
LaUB 18/2018
RSv 295/2018

Helsingfors den 5 juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.