798/2019

Helsingfors den 27 juni 2019

Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 29 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019):

1 §
Riksåklagarens byrå

Riksåklagarens byrå är indelad i enheter. Riksåklagaren förordnar de tjänstemän som ska vara chefer för enheterna.

Riksåklagarens byrå finns i Helsingfors.

2 §
Åklagardistrikt

Åklagardistrikten är följande:

1) Södra Finlands åklagardistrikt med kommunerna i landskapet Nyland och Pyttis kommun som verksamhetsområde; distriktets verksamhetsställen finns i Borgå, Esbo, Helsingfors, Lojo, Raseborg, Träskända och Vanda,

2) Västra Finlands åklagardistrikt med kommunerna i landskapen Birkaland, Egentliga Finland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten som verksamhetsområde; distriktets verksamhetsställen finns i Björneborg, Jyväskylä, Karleby, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors, Vasa och Åbo,

3) Östra Finlands åklagardistrikt med kommunerna i landskapen Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen och Södra Savolax, med undantag för Pyttis kommun, som verksamhetsområde; distriktets verksamhetsställen finns i Idensalmi, Joensuu, Kouvola, Kotka, Kuopio, Lahtis, S:t Michel, Tavastehus och Villmanstrand,

4) Norra Finlands åklagardistrikt med kommunerna i landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten som verksamhetsområde; distriktets verksamhetsställen finns i Brahestad, Ivalo, Kajana, Kemi, Kuusamo, Rovaniemi, Sodankylä, Uleåborg och Ylivieska,

5) Ålands åklagardistrikt med landskapet Åland som verksamhetsområde och vars verksamhetsställe anges i 6 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019).

3 §
Personal

Vid riksåklagarens byrå finns det en tjänst som riksåklagare och en tjänst som biträdande riksåklagare samt tjänster som statsåklagare. Vid byrån kan det dessutom finnas andra tjänster som behövs för verksamheten.

I varje åklagardistrikt finns det en tjänst som ledande distriktåklagare och tjänster som distriktsåklagare. I varje åklagardistrikt kan det finnas tjänster som specialiståklagare. I åklagardistrikten kan det dessutom finnas andra tjänster som behövs för verksamheten.

Riksåklagarens byrå bestämmer var tjänster och tjänsteförhållanden ska placeras. Varje åklagardistrikt bestämmer dock var i åklagardistriktet tjänsteförhållanden som biträdande åklagare och tjänsteförhållanden för andra tjänstemän än åklagare ska placeras samt var tjänstemän som åklagardistriktet utnämner till ett tjänsteförhållande för viss tid för högst ett år som distriktsåklagare eller specialiståklagare ska placeras.

4 §
Statsåklagarnas administrativa uppgifter

Utöver vad som annars föreskrivs om statsåklagarnas uppgifter ska statsåklagarna bistå riksåklagaren vid styrningen, utvecklingen och uppföljningen av åklagarverksamheten samt i andra administrativa uppgifter.

5 §
Specialiståklagarnas administrativa uppgifter

Utöver vad som annars föreskrivs om specialiståklagarnas uppgifter ska specialiståklagarna dessutom medverka i utbildningen av åklagare och också i övrigt delta i utvecklingen och styrningen av åklagarverksamheten inom sitt specialiseringsområde . Dessutom ska specialiståklagarna utföra administrativa uppgifter som de förordnas att sköta.

6 §
Distriktsåklagarnas administrativa uppgifter

Utöver vad som annars föreskrivs om distriktsåklagarnas uppgifter ska distriktsåklagarna utföra administrativa uppgifter som de förordnas att sköta.

7 §
Biträdande åklagare

I ett åklagardistrikt kan det finnas biträdande åklagare i tjänsteförhållande för viss tid som utbildas för åklagaruppgifter. Utbildningens skede och målets svårighetsgrad beaktas när det avgörs vilka brottmål som en biträdande åklagare ska tilldelas .

De biträdande åklagarnas introduktionsutbildning, handledning och uppgifter ska ordnas på ett sådant sätt att de biträdande åklagarna får en mångsidig och utvecklande utbildning.

8 §
Behörighetskrav som gäller språkkunskaper

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) omfattar behörighetskraven för

1) nio tjänster som åklagare i Södra Finlands åklagardistrikt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska,

2) sju tjänster som åklagare i Västra Finlands åklagardistrikt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

9 §
Förordnande till uppgiften som biträdande chef

Riksåklagarens byrå förordnar på förslag av åklagardistriktet en åklagare att tjänstgöra som biträdande chef. Förordnandet meddelas för fem år åt gången, om det inte av särskilda skäl finns grund för att meddela förordnande för en kortare tid.

10 §
Utnämning

Bestämmelser om utnämning av åklagare finns i lagen om Åklagarmyndigheten.

Andra vid riksåklagarens byrå placerade tjänstemän vid Åklagarmyndigheten än åklagare utnämns av riksåklagarens byrå.

Andra i ett åklagardistrikt placerade tjänstemän vid Åklagarmyndigheten än åklagare utnämns av åklagardistriktet.

11 §
Utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid

Beslut om utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid av sådana tjänstemän vid riksåklagarens byrå som omfattas av Åklagarmyndighetens utnämningsbehörighet fattas av riksåklagarens byrå.

Beslut om utnämning av ledande distriktsåklagare till ett tjänsteförhållande för viss tid fattas av riksåklagarens byrå.

Beslut om utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid av andra av Åklagarmyndighetens tjänstemän i ett åklagardistrikt än ledande distriktsåklagaren fattas av åklagardistriktet. Beslut om utnämning av åklagare i ett åklagardistrikt till ett tjänsteförhållande för viss tid som varar över ett år fattas dock av riksåklagarens byrå.

12 §
Behörighetskrav

Bestämmelser om behörighetskraven för åklagare finns i lagen om Åklagarmyndigheten.

Behörighetskraven för förvaltningsdirektören, ledande sakkunniga, konsultativa tjänstemän och överinspektörer är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

Behörighetskraven för personalchefen, utbildningschefen, chefen för informationstjänsten och kommunikationschefen är högre högskoleexamen.

13 §
Tjänstledighet

Beslut om tjänstledighet för riksåklagaren och biträdande riksåklagaren fattas av justitieministeriet.

Beslut om sådan tjänstledighet för distriktsåklagare och specialiståklagare i ett åklagardistrikt som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal samt beslut om annan tjänstledighet för högst ett år fattas av åklagardistriktet. Åklagardistriktet beslutar också om tjänstledighet för biträdande åklagare och för andra tjänstemän i åklagardistriktet än åklagare.

Beslut om tjänstledighet i andra fall än de som avses i 2 mom. samt beslut om tjänstledighet för övriga tjänstemän vid Åklagarmyndigheten fattas av riksåklagarens byrå.

14 §
Beslutanderätt i vissa ärenden som gäller personalen

När det gäller andra tjänstemän vid Åklagarmyndigheten än riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren är det riksåklagarens byrå som beslutar om uppsägning, ombildning av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid, upplösning av tjänsteförhållandet, permittering, avstängning från tjänsteutövning samt varning.

15 §
Bisyssla

Andra tjänstemän vid Åklagarmyndigheten än riksåklagaren beviljas bisysslotillstånd av riksåklagarens byrå. I fråga om sådana bisysslor som inte kräver tillstånd ska det göras en anmälan till riksåklagarens byrå.

16 §
Styrning av undersökningsledare när en polisman misstänks ha begått ett brott

Riksåklagarens byrå styr verksamheten i hela landet när det gäller de åklagare som leder förundersökningen vid brott som misstänks ha begått av en polisman.

17 §
Tjänstemärke

Åklagarna tilldelas ett av Åklagarmyndigheten fastställt tjänstemärke.

18 §
Avgörande av ärenden som gäller förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan som har anförts över andra tjänstemäns verksamhet vid Åklagarmyndigheten än riksåklagarens eller biträdande riksåklagarens verksamhet avgörs av riksåklagaren eller av en tjänsteman som riksåklagaren förordnat.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2019.

Helsingfors den 27 juni 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Konsultativ tjänsteman
Miia Ljungqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.