796/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 27 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 20 §, sådan den lyder i förordning 399/2011,

ändras 2 § 8 punkten, 5 § 2 mom. 2, 3, 6 och 7 punkten, 5 § 4 mom., 7 § 1 mom. 5 punkten och 8 § 3 mom., sådana de lyder, 2 § 8 och 11 punkten och 8 § 3 mom. i förordning 1210/2018, 5 § 2 mom. 2, 3, 6 och 7 punkten, 5 § 4 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom. och 7 § 1 mom. 5 punkten i förordning 737/2017, samt

fogas, till 5 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 737/2017, en ny 8 punkt, till 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordningarna 474/2013 och 737/2017 en ny 6 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


8) tank tankfordons tankar, avmonterbara tankar, batterifordons tankar, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,


5 §
Klassificering av farliga ämnen

För säkerställande av transportsäkerheten kan Säkerhets- och kemikalieverket klassificera ett farligt ämne eller godkänna en klassificering, om


2) det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål med undantag för radioaktiva ämnen och föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen,

3) ett explosivt ämne som levereras till Finland inte har en klassificering enligt ADR-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till ADR som försändelsen ankommer till, förutom om det i transportkedjan har ingått havs- eller lufttransport av ett farligt ämne och det explosiva ämnet har en klassificering som tillämpas inom havs- eller lufttransport,


6) det är fråga om ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som inte nämnts i de med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen meddelade föreskrifternas

a) förteckningar över klassificering som gäller redan klassificerade självreaktiva ämnen eller organiska peroxider,

b) förteckningar som gäller förpackningssätt eller tankinstruktioner som tillämpas i fråga om självreaktiva ämnen eller organiska peroxider,

7) ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som levereras till Finland inte har en klassificering enligt ADR-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till ADR som försändelsen ankommer till, förutom om det i transportkedjan har ingått havs- eller lufttransport av ett farligt ämne och ämnet har en klassificering som tillämpas inom havs- eller lufttransport,

8) det är fråga om ett sådant gödselmedel baserat på ammoniumnitrat som det är förbjudet att transportera utan klassificering eller godkännande av en myndighet och som finns i transportklass 5.1 för farliga ämnen i enlighet med föreskrifterna i 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen.


Strålsäkerhetscentralen kan klassificera ett radioaktivt ämne eller föremål eller godkänna en klassificering för ett radioaktivt ämne eller föremål för att säkerställa säkerheten vid transport, om det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen. Om det radioaktiva ämnets klassificering är felaktig, kan Strålsäkerhetscentralen ge det radioaktiva ämnet en ändamålsenlig klassificering för säkerställande av transportsäkerheten. Om det radioaktiva ämnets klassificering är oklar, kan Strålsäkerhetscentralen ge eller godkänna en ändamålsenlig klassificering för det radioaktiva ämnet för säkerställande av transportsäkerheten.


7 §
Avsändare

Bestämmelser om avsändarens allmänna skyldigheter finns i 8 § i TFÄ-lagen. Dessutom ska avsändaren


5) se till att tömda, ej rengjorda tankar som inte har tömts på gaser samt tömda, ej rengjorda fordon och containrar som använts för transport i bulk är korrekt märkta och försedda med korrekta etiketter, storetiketter och märkningar samt att tömda, ej rengjorda tankar är väl förslutna och att de är lika täta som när de ovan avsedda tankarna, fordonen och containrarna är fyllda,

6) använda endast tankar som är godkända och som är lämpliga för transport av det farliga ämnet i fråga och som är märkta enligt bestämmelserna och de föreskrifter som utfärdats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen.


8 §
Transportör och förare

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska i tillämpliga delar fullgöras på grundval av transportdokument och andra handlingar genom visuell kontroll av fordonet och containrarna samt vid behov lasten. Transportören och föraren kan i de fall som avses i 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga. Transportören får i de fall som avses i 1 mom. 3 punkten förlita sig på det som intygas i det stuvningsintyg som upprättats för havstransport och som överensstämmer med IMDG-koden.Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2019.

Kommissionens direktiv (EU) 2018/1846 (32018L1846); EUT L 299, 26.11.2018, s. 58–59

Helsingfors den 27 juni 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.