795/2019

Helsingfors den 27 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 21 §, sådan den lyder i förordning 400/2011,

ändras 2 § 8 och 13 punkten, 5 § 3 mom. 2, 3, 6 och 7 punkten, 5 § 5 mom., 6 § 1 mom., 8 § 1 mom. 5 punkten, 9 § 4 och 8 mom. samt det inledande stycket i 16 c §,

sådana de lyder, 2 § 8 och 13 punkten, 6 § 1 mom., 9 § 4 och 8 mom. i förordning 1222/2018 samt 5 § 3 mom. 2, 3, 6 och 7 punkten, 5 § 5 mom., 8 § 1 mom. 5 punkten och det inledande stycket i 16 c § i förordning 738/2017, samt

fogas till 5 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 738/2017, en ny 8 punkt, till 8 § 1 mom., sådant det lyder i förordningarna 475/2013 och 738/2017, en ny 6 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


8) tank cisternvagnars tankar, avmonterbara tankar, batterivagnars tankar, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,


13) ECM-certifikat ett intyg som avses i spårtrafiklagen (1302/2018) för en certifierad enhet som ansvarar för underhållet.

5 §
Klassificering av farliga ämnen

För säkerställande av transportsäkerheten kan Säkerhets- och kemikalieverket klassificera ett farligt ämne eller godkänna en klassificering, om


2) det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål med undantag för radioaktiva ämnen och föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen,

3) ett explosivt ämne som levereras till Finland inte har en klassificering enligt RID-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till RID som försändelsen ankommer till, förutom om det i transportkedjan har ingått havs- eller lufttransport av ett farligt ämne och det explosiva ämnet har en klassificering som tillämpas inom havs- eller lufttransport,


6) det är fråga om ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som inte nämnts i de med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen meddelade föreskrifternas

a) förteckningar över klassificering som gäller redan klassificerade självreaktiva ämnen eller organiska peroxider,

b) förteckningar som gäller förpackningssätt eller tankinstruktioner som tillämpas i fråga om självreaktiva ämnen eller organiska peroxider,

7) ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som levereras till Finland inte har en klassificering enligt RID-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till RID som försändelsen ankommer till, förutom om det i transportkedjan har ingått havs- eller lufttransport av ett farligt ämne och ämnet har en klassificering som tillämpas inom havs- eller lufttransport,

8) det är fråga om ett sådant gödselmedel baserat på ammoniumnitrat som det är förbjudet att transportera utan klassificering eller godkännande av en myndighet och som finns i transportklass 5.1 för farliga ämnen i enlighet med föreskrifterna i 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen.


Strålsäkerhetscentralen kan klassificera ett radioaktivt ämne eller föremål eller godkänna en klassificering för ett radioaktivt ämne eller föremål för att säkerställa säkerheten vid transport, om det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen. Om det radioaktiva ämnets klassificering är felaktig, kan Strålsäkerhetscentralen ge det radioaktiva ämnet en ändamålsenlig klassificering för säkerställande av transportsäkerheten. Om det radioaktiva ämnets klassificering är oklar, kan Strålsäkerhetscentralen ge eller godkänna en ändamålsenlig klassificering för det radioaktiva ämnet för säkerställande av transportsäkerheten.


6 §
Farliga ämnen som resgods

En privatperson får som handbagage transportera små mängder farliga ämnen, om de är förpackade för detaljhandelsförsäljning och avsedda för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, samt dessutom högst 60 liter flytande bränsle i återfyllningsbara kärl.


8 §
Avsändare

Bestämmelser om avsändarens allmänna skyldigheter finns i 8 § i TFÄ-lagen. Dessutom ska avsändaren


5) se till att tömda, ej rengjorda tankar som inte har tömts på gaser samt tömda, ej rengjorda vagnar samt vagnar och containrar som använts för transport i bulk är korrekt märkta och försedda med korrekta etiketter, storetiketter och märkningar samt att tömda, ej rengjorda tankar är väl förslutna och att de ovan avsedda tankarna, vagnarna och containrarna är lika täta som när de är fyllda,

6) använda endast tankar som är godkända och som är lämpliga för transport av det farliga ämnet i fråga och som är märkta enligt bestämmelserna och de föreskrifter som utfärdats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen.


9 §
Transportör och förare av rullande materiel

Transportören kan dock i de fall som avses i 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga. Transportören får i de fall som avses i 1 mom. 3 punkten förlita sig på det som intygas i det stuvningsintyg som upprättats för havstransport och som överensstämmer med IMDG-koden.


Transportören ska antingen själv eller med hjälp av cisternvagnens innehavare se till att den enhet som ansvarar för underhållet har fått behövliga uppgifter om vad som föreskrivs om underhåll av cisternvagnars tankar och deras utrustning i artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar och om ändring av förordning (EG) nr 653/2007.

16 c §
Enhet som ansvarar för underhåll

En enligt 74 § i spårtrafiklagen certifierad enhet som svarar för underhåll ska se till attDenna förordning träder i kraft den 28 juni 2019.

Kommissionens direktiv (EU) 2018/1846 (32018L1846); EUT L 299, 26.11.2018, s. 58–59

Helsingfors den 27 juni 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.