786/2019

Helsingfors den 19 juni 2019

Lag om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om transportservice (320/2017) 96 § 5 mom. och 97 § 8, 9, 11 och 16 a-punkten samt 102 §,

sådana de lyder, 96 § 5 mom. och 97 § 16 a-punkten i lagarna 173/2019 och 371/2019 och 97 § 8, 9 och 11 punkten samt 102 § i lagarna 301/2018 och 371/2019, som följer:

96 §
Tillämpningsområde för bestämmelserna om behörighet för fartygspersonal

I fråga om traditionsfartyg tillämpas behörighetskraven för fartygspersonal på lastfartyg då fartyget medför högst 12 passagerare, samt behörighetskraven för fartygspersonal på passagerarfartyg då fartyget medför fler än 12 passagerare.

97 §
Definitioner gällande behörighet för fartygspersonal

I detta kapitel avses med


8) fritidsbåt varje farkost avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ och framdrivningssätt, med en skrovlängd på minst 2,5 och högst 24 meter,

9) nöjesfartyg varje fartyg som används för sport- och fritidsändamål med en skrovlängd på över 24 meter mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder och en bruttodräktighet under 500,


11) hyresbåt en farkost som hyrs ut för sport- och fritidsändamål bemannad, som i annan än reguljär trafik medför högst 12 passagerare och vars skrovlängd är minst 2,5 och högst 24 meter; dock inte en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en farkost med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt och skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en vattenskoter och inte heller en roddbåt,


16 a) traditionsfartyg ett historiskt fartyg som används i inrikes fart, men inte i reguljär trafik, som har en längd på minst 5,5 meter och är konstruerat före år 1965 och som är registrerat i Museiverkets traditionsfartygsregister,


102 §
Behörighetskrav för förare av hyresbåt som hyrs ut bemannad

Föraren av en hyresbåt som hyrs ut bemannad ska ha ett förarbrev för hyresbåt, om båten enligt 2 § 1 mom. i sjötrafiklagen (782/2019) används i förtjänstsyfte mot ersättning. Om föraren av en hyresbåt som hyrs ut bemannad framför hyresbåten i internationell fart, ska han eller hon förutom ett förarbrev för hyresbåt även ha ett internationellt förarbrev för fritidsbåt.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020. Lagens 96 § 5 mom. och 97 § 16 a-punkt tillämpas dock från och med den 21 december 2019.

RP 197/2018
KoUB 41/2018
RSv 260/2018

Helsingfors den 19 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.