776/2019

Helsingfors den 19 juni 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa mikrober, parasiter och varor som importeras från länder utanför Europeiska unionen och som medför risk för spridning av djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § samt 30 § 2 mom. i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), av dem 2 och 5 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att hindra att djursjukdomar som ska bekämpas sprids till Finland i samband med import från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer) av mikrober eller parasiter som orsakar djursjukdomar som ska bekämpas eller andra mikrober eller parasiter som orsakar allvarliga djursjukdomar jämförbara med djursjukdomar som ska bekämpas samt odlingar, vävnader, sekret eller varor som innehåller sådana mikrober eller parasiter. I förordningen föreskrivs om de villkor enligt vilka nämnda mikrober, parasiter och varor får importeras till Finland antingen direkt från tredjeländer eller från tredjeländer genom en annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

Utöver bestämmelserna i denna förordning ska bestämmelserna i de internationella avtal om import och transitering av mikrober, parasiter och varor som medför risk för djursjukdomar som Europeiska unionen har ingått med tredjeländer iakttas.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte när mikrober, parasiter och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar förs in från ett sådant land utanför Europeiska unionen som på grundval av Europeiska unionens lagstiftning eller ett avtal som ingåtts med unionen har rätt att verka på unionens inre marknad.

3 §
Förhållande till vissa författningar och rättsakter

Bestämmelser om importvillkoren för animaliska biprodukter och därav framställda produkter finns i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) och i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen.

Bestämmelser om de kontroller som ska utföras i samband med import finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) och i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) varor varor som har använts vid förvaring, förpackning, transport, produktion eller skötsel av klövdjur eller fåglar, av delar, embryon och könsceller av dessa samt av de produkter som fås av djuren ifråga, och begagnade jordbruksmaskiner,

2) importparti mikrober och parasiter som medför risk för djursjukdomar samt odlingar, vävnader, sekret eller varor som innehåller sådana mikrober eller parasiter och som härrör från samma tredjeland eller region i tredjeland och för vilka det finns ett gemensamt intyg om ursprunget,

3) import leverans av ett importparti till Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller marknad,

4) unionen Europeiska unionen,

5) kommissionen Europeiska kommissionen,

6) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i det aktuella landet.

När det i denna förordning hänvisas till Europeiska unionens rättsakter avses rättsakten med ändringar.

2 kap.

Importkrav

5 §
Mikrober och parasiter som orsakar djursjukdomar

Mikrober eller parasiter som orsakar djursjukdomar som klassificerats som djursjukdomar som ska bekämpas med stöd av 5 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) eller andra mikrober eller parasiter som orsakar allvarliga djursjukdomar jämförbara med djursjukdomar som ska bekämpas och odlingar, vävnader, sekret eller andra motsvarande varor som innehåller mikrober och parasiter får importeras endast om Livsmedelsverket har beviljat tillstånd för detta. Beviljande av importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

6 §
Varor som medför risk för spridning av djursjukdomar

Rengjorda och behandlade varor får importeras endast om har rengjorts eller behandlats så att de inte medför risk för spridning av djursjukdomar eller för människors hälsa. Varorna ska åtföljas av ett intyg över att de har rengjorts eller behandlats.

Varor som inte har rengjorts eller behandlats får importeras endast, om Livsmedelsverket har beviljat tillstånd för detta. Beviljande av importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

7 §
Livsmedelsverkets import

Trots vad som föreskrivs om importtillstånd i denna förordning får Livsmedelsverket, för att kunna utföra sina uppgifter, importera mikrober eller parasiter som avses i 5 § eller varor som avses i 6 § för diagnostiska ändamål eller i utbildnings- eller forskningssyfte utan importtillstånd.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

8 §
Intyg och andra handlingar

Om ett importparti importeras till Finland genom en veterinär gränskontrollstation i Finland får de intyg som krävs av importpartiet avfattas på engelska i stället för på finska eller svenska.

Importören ska förvara alla de handlingar som krävs med stöd av denna förordning i minst två år efter importen.

9 §
Förändring i djursjukdomsläget

Trots vad som föreskrivs i denna förordning ska de beslut om skyddsåtgärder som kommissionen utfärdar och som gäller ursprungs-, export- eller transitlandet iakttas vid import och transitering av sådana mikrober, parasiter och varor som medför risk för djursjukdomar som avses i denna förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2019.

Helsingfors den 19 juni 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Leena Salin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.