771/2019

Helsingfors den 19 juni 2019

Lag om ändring av gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 40 § i gruvlagen (621/2011) ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 57 § ett nytt 3 mom. och till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 915/2013, ett nytt 8 mom. som följer:

40 §
Information om tillståndsansökan

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 1–3 mom. i denna paragraf.


57 §
Meddelande av tillståndsbeslut

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf.

58 §
Information om tillståndsbeslut

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 15 § i den lagen tillämpas i stället för 1–6 mom. i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 269/2018
MiUB 22/2018
RSv 278/2018

Helsingfors den 19 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.