759/2019

Helsingfors den 12 juni 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning (947/2010) 6 § och

ändras den finska språkdräkten i rubriken samt 1, 4 och 7 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som föreskrivs i lagen om brandskyddsfonden (306/2003) och i statsrådets förordning om brandskyddsfonden (625/2003) ska denna arbetsordning iaktas. Denna arbetsordning innehåller bestämmelser om beredning, föredragning och verkställande av de ärenden som behandlas i Brandskyddsfondens styrelse och om uppgifterna för fondens generalsekreterare och övriga personal.

Bestämmelserna i ekonomistadgan för inrikesministeriets bokföringsenhet gäller Brandskyddsfonden i tillämpliga delar.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning sköter Brandskyddsfondens bokföringsuppgifter.

På Brandskyddsfondens dokumentförvaltning tillämpas bestämmelserna och anvisningarna för statsrådets kanslis dokumentförvaltning. Som arkiv använder Brandskyddsfonden statsrådets arkiv.

På ärenden som gäller Brandskyddsfondens personal tillämpas inrikesministeriets arbetsordning (1078/2013), dock inte i ärenden som det föreskrivs att Brandskyddsfondens styrelse ska avgöra.

4 §
Föredragning av ärenden för Brandskyddsfondens styrelse

Brandskyddsfondens styrelse avgör ärenden på föredragning.

Ärenden enligt 10 § 4 mom. i lagen om brandskyddsfonden föredras av personer som hör till Brandskyddsfondens personal.

Föredraganden svarar för sakgranskningen av utbetalningar av understöd enligt 3 kap. i lagen om brandskyddsfonden och utbetalningar på basis av ansökningar om finansiering från statliga ämbetsverk och inrättningar i de ärenden som han eller hon själv föredragit.

Om föredraganden har förhinder, svarar dennes ställföreträdare för sakgranskningen.

7 §
Särskilda bestämmelser

Ordföranden eller vice ordföranden för Brandskyddsfondens styrelse godkänner utgifter som är större än vad som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten. Om styrelsens ordförande och vice ordförande på grund av jäv inte kan godkänna en utgift, godkänns den av en tjänsteman som förordnas av inrikesministeriets räddningsavdelning.

Styrelsens ordförande eller vice ordförande får behandla ett sådant ärende som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten om det finns särskilda skäl.

Den som har beställt en produkt, prestation eller tjänst eller denna persons ställföreträdare svarar för sakgranskningen av fakturan.

Samma person får inte sköta både sakgranskningen och godkännandet av en faktura.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019

Helsingfors den 12 juni 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Specialsakkunnig
Linda Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.