757/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning (1078/2013) 3, 4, 4 a, 12, 13, 18, 22, 30, 31, 32, 36 och 48 §,

av dem 3, 4, 4 a, 18, 22 och 48 § sådana de lyder i förordning 1387/2018, 12, 30, 31, 32 och 36 § sådana de lyder i förordning 781/2015 samt 13 § sådan den lyder i förordning 945/2017, samt

fogas till förordningen en ny 17 §, i stället för den 17 § som upphävts genom förordning 353/2015, och en ny 24 §, i stället för den 24 § som upphävts genom förordning 781/2015, som följer:

3 §
Ledningsgruppen för ministeriet

Ledningsgruppen för ministeriet behandlar viktiga frågor som hör till ministeriets ansvarsområde samt frågor som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde. Ledningsgruppen bedömer också verksamhetens resultat, styr lagberedningen samt behandlar och samordnar andra vittgående och principiellt viktiga ärenden. Ledningsgruppen behandlar även samhällspolitiska riktlinjer som inverkar centralt på förvaltningsområdets och ministeriets verksamhet samt de resultatplaner som styr verksamheten och de resurser som krävs för att genomföra dessa.

Till ledningsgruppen hör inrikesministern som ordförande, statssekreteraren som vice ordförande samt kanslichefen, avdelningscheferna för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen, chefen för Gränsbevakningsväsendet, informationsdirektören, chefen för ministeriets enhet för internationella frågor och chefen för enheten för nationell säkerhet som medlemmar.

4 §
Avdelningschefernas möte

Avdelningschefernas möte samordnar beredningen av ärenden som hör till ledningsgruppen för ministeriet, förvaltningsområdets och ministeriets gemensamma administrativa och operativa ärenden samt säkerställer utbyte av information mellan avdelningarna och verkställigheten av de beslut som fattas av ledningsgruppen. Vid mötet behandlas dessutom regelbundet lagberedningsprojekt och andra betydande projekt samt situationen i fråga om beredningen av regeringspropositioner som ska överlämnas till riksdagen. Avdelningschefernas möte är också ministeriets beredskapskommission.

I avdelningschefernas möte deltar under kanslichefens ledning ministeriets avdelningschefer samt chefen för ministeriets enhet för internationella frågor, chefen för enheten för nationell säkerhet och informationsdirektören. I beredskapskommissionens möten deltar också beredskapschefen och beredskapssamordnaren. Statssekreteraren har rätt att närvara vid mötet. Sekreterare för mötet är en person som utses av ordföranden. I avdelningschefernas möten kan vid behov också andra personer som ordföranden utser delta.

4 a §
Operativa samarbetsgruppen

Operativa samarbetsgruppen samordnar den operativa lägesbilden av den inre säkerheten och förvaltningsområdets beredskap.

Ordförande för samarbetsgruppen är ministern och vice ordförande är kanslichefen. Medlemmar i samarbetsgruppen är statssekreteraren samt avdelningscheferna för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, gränsbevakningsavdelningen, räddningsavdelningen, polisavdelningen och migrationsavdelningen, chefen för Gränsbevakningsväsendet, informationsdirektören, chefen för ministeriets enhet för internationella frågor och chefen för enheten för nationell säkerhet. Medlemmar i samarbetsgruppen är vidare polisöverdirektören för Polisstyrelsen, chefen för skyddspolisen, chefen för centralkriminalpolisen och Migrationsverkets överdirektör.

Sekreterare för samarbetsgruppen är beredskapschefen. Ministerns specialmedarbetare har rätt att närvara vid samarbetsgruppens möten. I samarbetsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordföranden utser.

12 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Vid ministeriet finns en polisavdelning, en räddningsavdelning, en migrationsavdelning, en gränsbevakningsavdelning och en förvaltnings- och utvecklingsavdelning.

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen enheten för intern granskning, ministeriets informationsenhet, ministeriets enhet för internationella frågor och enheten för nationell säkerhet.

Vid ministeriet finns dessutom brandskyddsfonden som är en fristående enhet direkt underställd räddningsöverdirektören.

13 §
Polisavdelningens uppgifter

Polisavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) resultatstyrningen av Polisstyrelsen,

2) den polisförvaltning som är underställd Polisstyrelsen,

3) allmän ordning och säkerhet,

4) polisens brottsbekämpning som är underställd Polisstyrelsen,

5) polisens tillståndsförvaltning,

6) skjutvapen,

7) polisens lotteriförvaltning och penningspelpolitiken,

8) den privata säkerhetsbranschen,

9) samordning av arbetet mot människohandel inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Polisavdelningen behandlar också ärenden som gäller resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av den under Polisstyrelsen lydande polisen, internationella polisfrågor samt andra ärenden inom den under Polisstyrelsen lydande polisens ansvarsområde som hör till inrikesministeriet.

Polisavdelningen bereder begäran om handräckning enligt 4 a § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980) och 77 b § i gränsbevakningslagen (578/2005).

Polisavdelningen bereder beslut som gäller internationellt samarbete enligt 9 kap. 2 a, 9 a och 9 b § i polislagen (872/2011) med undantag för beslut som enligt 17 § ska beredas av enheten för nationell säkerhet. Dessutom svarar polisavdelningen inom sitt verksamhetsområde för beredningen av ärenden enligt 2 och 4 § i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (418/2017) med undantag för ärenden som enligt 17 § ska beredas av enheten för nationell säkerhet.

17 §
Uppgifter för enheten för nationell säkerhet

Enheten för nationell säkerhet behandlar ärenden som gäller

1) nationell säkerhet,

2) civil underrättelseinhämtning,

3) skyddspolisens verksamhet och styrningen av den,

4) den allmänna styrningen, tillsynen och utvecklingen av ministeriets och dess förvalt-ningsområdes säkerhetsärenden, samt

5) samordningen av beredskapen och beredskapsplaneringen inom ministeriet och inrikesförvaltningen.

Enheten för nationell säkerhet svarar inom sitt verksamhetsområde för beredningen av ärenden enligt 2 och 4 § i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (418/2017).

18 §
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen av verksamheten, skötseln av allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster samt den allmänna styrningen av dokumentförvaltningen inom förvaltningsområdet,

2) strategiberedning, resultatplanering, resultatstyrning, övervakning av att resultaten nås och utveckling i anslutning till dessa,

3) personaladministration och personalpolitik samt personalutveckling,

4) den allmänna utvecklingen och styrningen av frekvensärenden, dataadministrationen, dataskyddet och digitaliseringen, främjandet och säkerställandet av informationssystemens interoperabilitet inom förvaltningsområdet, främjandet av informationsförvaltningssamarbete och ett nätverksbaserat handlingssätt,

5) ekonomiplaneringen för förvaltningsområdet och ministeriet, tillämpningen av statsbudgeten samt berättelser som krävs enligt budgetlagstiftningen, uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet, ekonomiförvaltning och principer för den interna kontrollen samt tillsyn över brandskyddsfondens verksamhet och ekonomi,

6) verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter samt beredningen av rapporter om genomförande och av redovisningar av utgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfond,

7) utveckling och samordning av forskningsverksamheten samt stöd och samordning när det gäller att skaffa budgetextern utvecklingsfinansiering inom förvaltningsområdet,

8) styrning och utveckling av upphandlingsfunktionen och lokalfrågorna,

9) samordningen av områdesindelningar och regionalisering,

10) arkitekturen för målområdet för den inre säkerheten,

11) beredning och samordning av utlåtanden som hör till flera än en avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde, med undantag av de ärenden som avses i 22 § 2 mom. 9 punkten,

12) sekreterartjänster för ministern, statssekreteraren, kanslichefen och ministerns specialmedarbetare,

13) lönen för cheferna för ämbetsverken inom förvaltningsområdet samt samordning av och bistående vid utarbetande av direktörsavtal och karensavtal inom förvaltningsområdet,

14) Finlands flagga och Finlands vapen, med undantag av polisens rätt att använda den rektangulära statsflaggan,

15) uppgiften som attesterande myndighet för Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen,

16) samarbete med statsrådets kansli när det gäller lokaler och ämbetsverkstjänster, informationstjänster och dokumentförvaltning samt översättnings- och tolktjänster,

17) bistående av ministeriets ledning i uppföljningen av lagberedningsprojekt, samordningen av den lagberedning som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde och utveckling av kvaliteten på lagberedningen,

18) bistående av ministeriets ledning, avdelningar och fristående enheter i allmänna juridiska frågor, om frågan inte hör till någon annan avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde,

19) behandling av klagomål som gäller ministeriet eller ministeriets tjänstemän, om inte ärendet hör till någon annan avdelning eller fristående enhet,

20) den allmänna utvecklingen av ministeriets och förvaltningsområdets laglighetsövervakning och vid behov stödjande av avdelningarna och de fristående enheterna i uppgifter som gäller laglighetsövervakning,

21) sådana ärenden vid ministeriet som inte hör till andra avdelningar eller fristående enheter.

22 §
Uppgifter för ministeriets enhet för internationella frågor

Ministeriets enhet för internationella frågor samordnar internationella frågor och frågor som ska behandlas av Europeiska unionen och som hör till ministeriet samt bistår ministern, statssekreteraren och kanslichefen i skötseln av internationella frågor och frågor som gäller Europeiska unionen.

Ministeriets enhet för internationella frågor behandlar ärenden som gäller

1) den nationella beredskapen inom civil krishantering samt utveckling och upprätthållande av dessa,

2) resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av Krishanteringscentret,

3) beredningen i anslutning till Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor,

4) uppgiften som ansvarig myndighet för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond,

5) beredningen av ministerns, statssekreterarens och kanslichefens internationella besök och resor,

6) effektivisering av ministeriets internationella verksamhet,

7) samordning av frågor som gäller ministeriet och som är anhängiga vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och andra internationella domstolar och uppföljning av rättspraxis,

8) uppföljning av verkställandet av rekommendationer för ministeriet som utfärdats av internationella tillsynsorgan,

9) beredningen och samordningen vid ministeriet av periodiska rapporter om internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Bestämmelser om verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter samt beredningen av rapporter om genomförande och av redovisningar av utgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond finns i 18 § 1 mom. 7 punkten.

24 §
Statssekreteraren

I 44 § 2 mom. i reglementet för statsrådet (262/2003) föreskrivs om uppgifterna för en statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod.

Ministern meddelar vid behov närmare föreskrifter om statssekreterarens uppgifter.

30 §
Avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Varje tjänsteman vid ministeriet är oavsett den fastställda arbetsfördelningen skyldig att vid behov utföra de uppgifter som ministern, statssekreteraren, kanslichefen, chefen för en avdelning eller fristående enhet eller chefen för resultatenheten i fråga ålägger honom eller henne.

Om kanslichefen, chefen för en avdelning eller fristående enhet eller chefen för en resultatenhet åtar sig att föredra ett ärende som en tjänsteman som lyder under honom eller henne har getts att föredra, ska detta alltid diskuteras med den underlydande tjänstemannen.

31 §
Föredragningstillstånd

En föredragningslista för statsrådets allmänna sammanträde eller finansutskottet får inte av andra än tvingande skäl delas ut innan ministern har underrättats om saken och godkänt att ärendet förs till föredragning. Vid begäran om föredragningstillstånd ska dessutom den anvisning som meddelats särskilt tillämpas.

Föredragningslistan ska också överlämnas till statssekreteraren, kanslichefen och den berörda avdelningschefen eller chefen för en fristående enhet för godkännande.

En föredragningslista för statsrådets finansutskott ska lämnas till förvaltnings- och utvecklingsavdelningen för granskning innan listan delas ut. Samma förfarande gäller då utlåtande om överskridning av förslagsanslaget begärs av finansministeriet.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om utdelning av föredragningslistor ska också iakttas då promemorior innehållande inrikesministeriets ställningstaganden delas ut för handläggning av ministerutskottet.

32 §
Informerande av ministern, statssekreteraren och kanslichefen

Ministern, statssekreteraren och kanslichefen ska informeras om de viktigaste ärendena som tas upp eller blir anhängiga inom ministeriets ansvarsområde samt om ärenden som är av allmänt intresse. Likaså ska information om föredragning av de viktigaste ärendena ges i god tid samt handlingarna på beordran ges till påseende.

Ministern, statssekreteraren och kanslichefen ska enligt anvisningar som har meddelats särskilt informeras om i vilket skede regeringens propositioner är i riksdagen.

Statssekreteraren ska se till att ministeriets tjänstemän får information om ärenden som statssekreteraren bereder och som har anknytning till tjänstemännens ansvarsområde.

36 §
Hörande i riksdagen

Om en ministerietjänsteman kallas till ett utskott i riksdagen för att höras, ska han eller hon på förhand meddela chefen för avdelningen samt i ett viktigt ärende också statssekreteraren och kanslichefen om detta.

Sakkunnigutlåtanden, bemötanden och andra motsvarande promemorior till riksdagens utskott som upprättats av inrikesministeriets tjänstemän ska överlämnas till ministern, statssekreteraren, kanslichefen och specialmedarbetaren samt till förvaltnings- och utvecklingsavdelningen för kännedom.

48 §
Räddningsöverdirektören

Räddningsöverdirektören avgör utöver vad som föreskrivs i 42 § ärenden som gäller

1) internationell räddningsverksamhet som avses i 38 § i räddningslagen och annat samarbete, med undantag av ärenden som hör till gränsbevakningsväsendets uppgifter,

2) Nödcentralsverkets resultatstyrning samt allmän organisering av Nödcentralsverket,

3) ledning av räddningsverksamheten så som avses i 34 § 3 mom. och 36 § i räddningslagen,

4) utförande av undersökningar för utredande av olyckor enligt 107 § i räddningslagen,

5) fastställande av räddningsmyndighetens uniform och gradbeteckningar,

6) beviljande av dispens från de behörighetsvillkor som föreskrivs genom förordning för tjänster vid Nödcentralsverket och för tjänster eller uppgifter inom det lokala räddningsväsendet,

7) fastställande av arvoden för brandskyddsfondens styrelse.

De ärenden som avses i 1 mom. 3 punkten kan räddningsöverdirektören, om situationen är brådskande, avgöra utan föredragning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Helsingfors den 13 juni 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Regeringsråd
Hanna Helinko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.