752/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsrådets förordning om skärgårdsdelegationen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom. i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), sådan den lyder i lag 1508/2015:

1 §

Skärgårdsdelegationen består av en ordförande och en vice ordförande samt nio andra medlemmar, av vilka var och en av de sistnämnda har en personlig ersättare. Statsrådet tillsätter delegationen på framställning av jord- och skogsbruksministeriet.

Ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna ska vara insatta i förhållandena i skärgårdsområdena.

Bestämmelser om skärgårdsdelegationens mandatperiod finns i 14 § 2 mom. i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981).

Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en ersättare avgår före mandatperiodens utgång, utser jord- och skogsbruksministeriet en ny medlem i dennes ställe för den återstående mandatperioden.

2 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om ordföranden har förhinder, kan delegationen sammankallas av vice ordföranden.

Delegationen är beslutför då ordföranden för sammanträdet och minst fem andra medlemmar är närvarande.

Delegationens beslut blir den åsikt som majoriteten omfattar. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

3 §

Delegationen har till uppgift att

1) följa tillämpningen av lagen om främjande av skärgårdens utveckling,

2) aktivt följa förhållandena i skärgården och skaffa behövliga uppgifter om dem,

3) samarbeta med skärgårdskommunerna, kommuner med skärgårdsdel, andra skärgårdsområden och insjöområden, samt de organisationer och statliga myndigheter som är verksamma inom dem,

4) bereda skärgårdsprogrammet och delta i beredningen av statsrådets eventuella skärgårdspolitiska principbeslut eller andra motsvarande beslut i samarbete med kommunerna, landskapsförbunden, statliga myndigheter och andra aktörer,

5) behandla framställningar som gjorts hos delegationen av kommuner, landskapsförbund, statliga myndigheter och organisationer samt vid behov av andra aktörer, och

6) göra framställningar och ge utlåtanden.

4 §

Delegationen kan tillsätta arbetsgrupper för beredningen av ärenden och till medlemmar kalla personer som inte ingår i delegationen.

Delegationen kan ha en generalsekreterare, andra sekreterare och annan behövlig personal. Delegationen har rätt att höra sakkunniga.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2019.

Genom denna förordning upphävs förordningen om skärgårdsdelegationen (387/1987).

Helsingfors den 13 juni 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Laura North

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.