750/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 8 och 9 §, 17 § 1 mom. och 19 § 2 mom., sådana de lyder, 8 § i förordning 432/2018, 9 § i förordning 1067/2018 samt 17 § 1 mom. och 19 § 2 mom. i förordning 146/2019, som följer:

8 §
Regionala tak för grundstöd

Det tak för grundstöd som avses i artikel 22.2 i stödförordningen fördelas regionalt på de i 4 § avsedda stödområdena i enlighet med hur stödrättigheterna riktats regionalt.

De årliga regionala taken för stödområdena är följande:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde miljoner euro
AB 134,20 135,42 131,83 131,88 133,30
C 132,60 133,80 130,26 130,30 132,40
9 §
Värdet på stödrättigheter

Utifrån stödrättigheterna kan det årligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgår till högst följande belopp enligt stödområde och per stödberättigande hektar:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde euro
AB 118,05 122,44 121,59 121,76 125,70
C 101,53 110,71 107,90 107,99 111,30
17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Förgröningsstöd beviljas till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde euro
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,00
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,40

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Stöd till unga jordbrukare beviljas till följande belopp per hektar med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen:

år euro
2015 50,78
2016 51,50
2017 53,30
2018 54,00
2019 54,00

Denna förordning träder i kraft den 14 juni 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 13 juni 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.