747/2019

Helsingfors den 10 juni 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 166 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 43 § 2 mom. 3 punkten och 43 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), av dem 43 § 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1122/2006 och 43 § 3 mom. sådant det lyder i lag 85/1999:

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och som en pensionsstiftelse har hand om.

2 §
Beräkning av pensionsansvaret enligt lagen om pension för arbetstagare

Det pensionsansvar enligt lagen om pension för arbetstagare som avses i 43 § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) beräknas i enlighet med de beräkningsgrunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som behövs för beräkning av pensionsansvaret i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019, och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2019. Punkt 7 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2017, och punkt 4 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2018.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1144/2014).

Helsingfors den 10 juni 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2: SHMf om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.