744/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen (712/2015) 5 §, sådan den lyder i förordning 395/2018, som följer:

5 §
Mätutrustningens måttavvikelser

Måttavvikelser används när ett jordbruksskifte kontrolleras på plats. Måttavvikelsen beräknas utifrån den uppmätta arealen.

Måttavvikelsen får vara högst 1,0 meter multiplicerad med skiftets omkrets, dock högst en hektar.

Måttavvikelser används inte på ett jordbruksskifte vars anmälda areal i stödansökan är större än den digitala arealen och för vilket en godtagbar kartbilaga inte har fogats till den stödansökan som gäller skiftet.


Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingfors den 13 juni 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.