743/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018 (71/2018) 6 § 1 mom., 12 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 25 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1066/2018, som följer:

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 648
Stödområde AB, yttre skärgården 1 000
Stödområde AB, övriga områden 573

12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områden euro Stödområde C euro
dikor och dikokvigor 535,00 376,00 376,00 170,00
tjurar och stutar 1 132,00 488,00 490,00 160,00
slaktkvigor - 174,30 174,30 -
skärgårdskvigor 685,00 - - -

21 §
Beloppet av bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områden euro Stödområde C euro
slaktlamm och slaktkillingar 29,20 29,20 29,20 29,20
tackor 105,00 92,00 50,90 -
hongetter 105,00 105,00 105,00 -

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödområde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

Stödområde AB euro Stödområde C euro
proteingrödor 70,00 70,00
råg 86,80 86,80
sockerbeta 98,00 98,00
stärkelsepotatis 556,00 556,00
frilandsgrönsaker 133,50 -


Denna förordning träder i kraft den 14 juni 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 13 juni 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.