739/2019

Helsingfors den 7 juni 2019

Statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Delegationens uppgifter

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en delegation för rymdärenden som har till uppgift att

1) främja och utveckla verksamhetsmiljön och förutsättningarna för affärsverksamhet och forskning inom rymdsektorn samt samarbetet mellan olika förvaltningsområden,

2) främja det internationella samarbetet och Finlands internationella genomslagskraft inom rymdsektorn,

3) följa och bedöma den nationella och den internationella lagstiftningen, praxisen och utvecklingen inom rymdsektorn,

4) göra framställningar och ge utlåtanden i syfte att utveckla lagstiftningen och förvaltningspraxisen inom rymdsektorn samt att rikta och utveckla finansieringen och det internationella samarbetet inom sektorn,

5) främja synligheten av och kommunikationen kring rymdsektorn,

6) utföra övriga uppgifter som arbets- och näringsministeriet tilldelar den.

2 §
Mandattid och sammansättning

Delegationen tillsätts av statsrådet efter föredragning från arbets- och näringsministeriet för tre år i sänder.

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt ett behövligt antal andra medlemmar som med avseende på delegationens verksamhetsområde och uppgifter representerar behövlig sakkunskap inom olika förvaltningsområden samt vetenskapen och forskningen, industrin och hos parter som annars har nytta av rymdverksamheten. Inga arvoden betalas till delegationens ordförande, vice ordförande och medlemmar.

Om ordföranden, vice ordföranden eller en medlem avgår under mandattiden eller är bestående förhindrad att delta i delegationens verksamhet, förordnar arbets- och näringsministeriet en ny person i den avgåendes ställe för den återstående mandattiden.

Delegationen kan kalla permanenta och tillfälliga sakkunniga i den utsträckning som behövs.

3 §
Sekretariat och sektioner

Delegationen har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat med sekreterare som har uppdraget som huvudsyssla. Delegationen kan dessutom ha sekreterare som har uppdraget som bisyssla.

Delegationen kan tillsätta ett med tanke på sitt verksamhetsområde och sina uppgifter behövligt antal sektioner. Delegationen förordnar för varje sektion en ordförande, en vice ordförande och det antal medlemmar som behövs med tanke på sektionens verksamhet. Delegationen ger vid behov närmare anvisningar om hur ärenden ska handläggas i sektionerna.

4 §
Handläggning av ärenden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Delegationen är beslutför när utöver ordföranden eller vice ordföranden minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Delegationen kan upprätta en arbetsordning för sin verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Genom denna förordning upphävs förordningen om delegationen för rymdärenden (288/1992).

Helsingfors den 7 juni 2019

Näringsminister
Katri Kulmuni

Konsultativ tjänsteman
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.