737/2019

Helsingfors den 7 juni 2019

Lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) 6 § 5 mom. 3 och 4 punkten, sådana de lyder i lag 176/2019, som följer:

6 §
Inkomstuppgifter och andra uppgifter som införs i inkomstregistret

I fråga om prestationer som förmånsbetalare har betalat införs i inkomstregistret följande uppgifter som ska lämnas med stöd av 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande, 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940):


3) uppgifter om andra skattepliktiga prestationer som betalats med stöd av en frivillig försäkring än sådana som hänför sig till jord- och skogsbruk eller näringsverksamhet, de belopp av dessa som ska räknas som skattepliktig inkomst och de förluster som är avdragbara i beskattningen,

4) uppgifter om prestationer som betalats med stöd av ett kapitaliseringsavtal, de belopp av dessa som ska räknas som skattepliktig inkomst och de förluster som är avdragbara i beskattningen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Denna lag tillämpas på uppgifter som gäller prestationer vars betalningsdag är den 1 januari 2020 eller därefter. På uppgifter som gäller prestationer som har betalats eller belopp som har betalats tillbaka före den 1 januari 2020 tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 275/2018
FiUB 37/2018
RSv 299/2018

Helsingfors den 7 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.