723/2019

Helsingfors den 7 juni 2019

Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag 22/2018, samt

fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008, 525/2009, 1500/2011, 499/2015, 1146/2015, 529/2017, 1128/2017, 22/2018 och 228/2019, en ny 14 punkt som följer:

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan trots bestämmelserna om sekretess på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige


13) till en förundersökningsmyndighet om omständigheter som har konstaterats under skattekontroll och som det kan misstänkas att har samband med tjänstebrott eller mutbrott enligt 14 kap. 2 §, 16 kap. 13, 14, 14 a eller 14 b §, 30 kap. 7, 7 a, 8 eller 8 a § eller 40 kap. 1–5 eller   7–10 § i strafflagen eller med missbruk av förtroendeställning enligt 36 kap. 5 § i den lagen,

14) till Konkurrens- och konsumentverket sådana uppgifter om förbjudna konkurrensbegränsningar mellan näringsidkare och om missbruk av dominerande marknadsställning som kan ha betydelse vid tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 5 och 7 § i konkurrenslagen (948/2011) samt av artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.Denna lag träder i kraft den 17 juni 2019.

RP 68/2018
EkUB 41/2018
RSv 286/2018

Helsingfors den 7 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.