715/2019

Helsingfors den 29 maj 2019

Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet

I dag har Helsingfors valkretsnämnd fastställt resultatet av Europaparlamentsvalet av den 26 maj 2019. Följande personer har blivit invalda till ledamöter av Europaparlamentet för parlamentets kommande mandatperiod:

Slutligt jämförelsetal Röstetal
1. Ledamot av Europaparlamentet, ekonomie magister Sirpa Pietikäinen, Tavastehus 380 460,000 77 588
2. Politices magister Ville Niinistö, Åbo 292 892,000 111 714
3. Före detta talman Eero Heinäluoma, Helsingfors 267 603,000 128 234
4. Pedagogie magister, riksdagsledamot Laura Huhtasaari, Björneborg 253 176,000 92 760
5. Magister i samhällsvetenskaper Mauri Pekkarinen, Jyväskylä 247 477,000 68 487
6. Ledamot av Europaparlamentet, filosofie licentiat Henna Virkkunen, Jyväskylä 190 230,000 70 687
7. Vice talman för Europaparlamentet, agronomie- och forstmagister Heidi Hautala, Helsingfors 146 446,000 89 769
8. Ledamot av Europaparlamentet, ingenjör Miapetra Kumpula-Natri, Vasa 133 801,500 68 542
9. Ledamot av Europaparlamentet Petri Sarvamaa, Helsingfors 126 820,000 64 560
10. Riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen, Viitasaari 126 588,000 29 083
11. Redaktör Silvia Modig, Helsingfors 126 063,000 51 844
12. Ledamot av Europaparlamentet Elsi Katainen, Pielavesi 123 738,500 54 627
13. Ledamot av Europaparlamentet Nils Torvalds, Helsingfors 115 962,000 46 473

Följande personer har valts till ersättare för ledamöterna av Europaparlamentet: för nr 1, 6 och 9 filosofie doktor Eija-Riitta Korhola, från Helsingfors stad, för nr 2 och 7 projektchef, politices kandidat Alviina Alametsä, från Helsingfors stad, för nr 3 och 8 verksamhetsledare, socionom (YH) Satu Taavitsainen, från St. Michel stad, för nr 4 och 10 ledamot av Europaparlamentet Pirkko Ruohonen-Lerner, från Borgå stad, för nr 5 och 12 ledamot av Europaparlamentet Mirja Vehkaperä, från Uleåborg stad, för nr 11 bioanalytiker (YH), ledamot av Europaparlamentet Merja Kyllönen, från Suomussalmi kommun, samt för nr 13 specialmedarbetare Anton Nilsson, från Mariehamn stad.

Totala röstetalet är 1 836 059.

I detta beslut som fastställer valresultatet får ändring sökas genom skriftliga besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvär skall anföras inom 14 dagar från att denna kungörelse har publicerats i Finlands författningssamling.

Besvärsskriften skall tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol inom besvärstiden. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post eller genom bud. Handlingarna skall postas i så god tid att de kommer fram senast den sista dagen av besvärstiden före utgången av ämbetsverkets öppettid.

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn och hemkommun

- den postadress och det telefonnummer dit meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas samt

- de grunder på vilka ändring yrkas.

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud. Förs ändringssökandens talan av den lagliga företrädaren eller har någon annan person upprättat besvärsskriften, skall även denna persons namn och hemkommun uppges i skriften.

Till besvärsskriften skall fogas valkretsnämndens beslut i original eller kopia.

Adressen till Helsingfors förvaltningsdomstol

Postadress: Besöksadress:

PB 120 Banbyggarvägen 5

00521 Helsingfors 00520 Helsingfors

Helsingfors den 29 maj 2019

Ordförande
Timo Erikäinen

Sekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.