704/2019

Helsingfors den 23 maj 2019

Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 mom. och 16 § 5 och 6 mom. i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015), av dem 16 § 5 och 6 mom. sådana de lyder i lag 682/2019:

1 §
Invasiva främmande arter av nationell betydelse

Invasiva främmande arter av nationell betydelse enligt 11 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015), nedan lagen om främmande arter, är de arter som anges i bilaga A och B till denna förordning samt de arter som hör till de artgrupper som anges i bilaga A.

I 1.1–2.4 och 4.1 punkten i bilaga A avses sådana till i bilagan nämnda artgrupper hörande arter som, i enlighet med 2 § 1 mom. och 11 § 1 mom. i lagen om främmande arter samt artikel 3 led 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter, är utanför sitt naturliga utbredningsområde när de förekommer i Finland och inte ingår i förteckningen över invasiva främmande arter av betydelse för Europeiska unionen.

2 §
Undantag som gäller djurarter

På de arter som avses i 3−5 punkten i bilaga A tillämpas inte 4 § i lagen om främmande arter.

De i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbuden tillämpas inte på

1) individer av de arter som avses i 1–4 punkten i bilaga A när individerna används i verksamhet som avses i ett tillstånd enligt 20 § 2 mom. eller 20 a § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996) eller i verksamhet som avses i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013),

2) individer av de arter som avses i 1.1 punkten i bilaga A när individerna används som pälsdjur eller som avelsdjur inom pälsdjursuppfödningen.

3 §
Förbjudna fångstredskap och fångstmetoder

Tvättbjörn och mårdhund får inte fångas med sax eller dödas med luftvapen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också andra i 16 § i lagen om främmande arter avsedda däggdjursarter och som i storlek är jämförbara med eller större än de arter som nämns i det momentet.

Sumpbäver får inte fångas med sax på land eller dödas med luftvapen.

4 §
Krav på skjutvapen

Anslagsenergin hos kulan i ett räfflat kulvapen som används för att skjuta ett djur som avses i 16 § i lagen om främmande arter ska vid pipans mynning vara minst 100 joule. Tvättbjörn, sumpbäver och mårdhund samt andra däggdjur som avses i 16 § i lagen om främmande arter och som i storlek är jämförbara med dem får dock skjutas endast med vapen där patronkulan väger minst 2,5 gram och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 200 joule, eller där anslagsenergin hos patronkulan oberoende av kulans vikt är minst 300 joule vid pipans mynning.

Däggdjur som avses i 16 § i lagen om främmande arter och som i storlek är större än de däggdjursarter som avses i 1 mom. får endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 3,2 gram och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 800 joule.

Hagelgevär som används för att skjuta ett djur som avses i 16 § i lagen om främmande arter ska ha kaliber 10 eller mindre, men minst 20. Hagelgevär av mindre kaliber än 20 får dock användas för att skjuta mink och bisamråtta och till storleken med dem jämförbara eller mindre djur, dock inte hagelgevär av mindre kaliber än 36.

Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 newton för spänning av bågen får användas för att skjuta tvättbjörn, bisamråtta, mink, sumpbäver och mårdhund samt andra i 16 § i lagen om främmande arter avsedda däggdjur som till storleken är jämförbara med dem.

5 §
Förstöring av bon av bisamråtta

Om bebodda bon av bisamråtta förstörs, ska de ungar som finns i boet dödas om det med tanke på omständigheterna skäligen är möjligt.

6 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019. Det i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbudet att föda upp eller odla invasiva arter av nationell betydelse tillämpas dock på den art som avses i 8 punkten i bilaga B från och med den 1 juni 2022.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse (1725/2015).

På de arter som avses i 1–4 punkten i bilaga A tillämpas de i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbuden från och med den 1 januari 2016. Sådana individer av arterna i fråga som innehavaren lagligt har fått i sin besittning som sällskapsdjur före den 1 januari 2016 får dock innehas tills de dör en naturlig död.

Trots bestämmelserna i 2 mom.

1) tillämpas de i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbuden att inneha, föda upp eller odla, transportera, släppa ut på marknaden, förmedla eller sälja eller på annat sätt överlåta invasiva främmande arter på de korsningar som avses i punkt 1.1.1 i bilaga A från ikraftträdandet av denna förordning,

2) tillämpas de i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbuden på de individer som hör till den artgrupp som nämns i punkt 1.3 eller hör till de arter som nämns i punkterna 4.4 och 4.5 i bilaga A från ikraftträdandet av denna förordning,

3) får de korsningar som avses i punkt 1.1.1, de individer som hör till den artgrupp som nämns i punkt 1.3 och de individer som hör till de arter som nämns i punkterna 4.4 och 4.5 i bilaga A och som innehavaren lagligt har fått i sin besittning som sällskapsdjur före ikraftträdandet av denna förordning innehas tills de dör en naturlig död.

Helsingfors den 23 maj 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Pekka Kemppainen

Bilaga A

DJUR

I 1.1–2.4 och 4.1 punkten i denna bilaga avses de till artgruppen i fråga hörande arter som när de förekommer i Finland är utanför sitt naturliga utbredningsområde och som inte ingår i förteckningen över invasiva främmande arter av betydelse för Europeiska unionen.

1 Däggdjur

1.1 artgrupp: rovdjur Carnivora,

inklusive

1.1.1 korsningar av tamhund och varg (Canis lupus) eller av tamhund och ett annat hunddjur (Canidae) i generationerna F1–F4, samt korsningar av dessa korsningar och annan än tamhund,

1.1.2 korsningar av tamkatt och ett annat kattdjur i generationerna F1–F4, samt korsningar av dessa korsningar och annan än tamkatt,

och undantaget följande arter:

- de rovdjur som avses i 42 § 1 mom. 1 och 2 punkten i jaktlagen (615/1993),

- tamhund och dess artkorsningar från generation F5 framåt,

- tamkatt och dess artkorsningar från generation F5 framåt,

- frett.

1.2 artgrupp: fladdermöss Chiroptera

1.3 artgrupp: jordekorrar Tamias

2 Fåglar

2.1 artgrupp: hökfåglar Accipitriformes och korsningar av dessa

2.2 artgrupp: falkfåglar Falconiformes och korsningar av dessa

2.3 artgrupp: ugglefåglar Strigiformes

2.4 artgrupp: kråkfåglar Corvidae

2.5 korsningar av fjällgås Anser erythropus med andra gåsarter

3 Kräldjur

3.1 sandödla Lacerta agilis

4 Groddjur

4.1 artgrupp: Pelophylax

4.2 lövgroda Hyla arborea

4.3 gulbukig klockgroda Bombina variegata

4.4 leopardgroda Lithobates pipiens

4.5 långbensgroda Rana dalmatina

4.6 bergvattensalamander Ichthyosaura alpestris

5 Blötdjur

5.1 spansk skogssnigel Arion vulgaris

Bilaga B

VÄXTER

1 sandlupin Lupinus nootkatensis

2 hampstånds Jacobaea cannabifolia

3 hybridslide Reynoutria x bohemica

4 parkslide Reynoutria japonica

5 jätteslide Reynoutria sachalinensis

6 vattenpest Elodea canadensis

7 blomsterlupin Lupinus polyphyllus

8 vresros Rosa rugosa,inkl.Rosa rugosaf. alba

9 apelsinbalsamin Impatiens capensis

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.