701/2019

Helsingfors den 23 maj 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 5 § 1 mom. 13 punkten och 10 § 2 mom., sådana de lyder i förordning 954/2014, samt

ändras 6 § 2 mom., 9 §, 13 § 2 mom., 13 a § 1 mom. 4 punkten och 13 a § 3 mom., sådana de lyder, 6 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 13 a § 3 mom. i förordning 441/2015, 9 § i förordningarna 954/2014 och 520/2017 samt 13 a § 1 mom. 4 punkten i förordning 1093/2013, som följer:

6 §
Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet

Till serviceenhetens uppgifter hör att sköta de uppgifter inom det svenskspråkiga utbildningsväsendet och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde, med undantag för uppgifter som gäller anläggnings- och investeringsprojekt. Dessutom ska serviceenheten vara sakkunnig i sådana frågor i anslutning till biblioteksväsendet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/2018), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och lagen om småbarnspedagogik (540/2018) som gäller den svenskspråkiga befolkningen, samt i sådana frågor i anslutning till utbildning och kunnande som hör till närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde och som gäller den svenskspråkiga befolkningen.


9 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Södra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Södra Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) registrerings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017),

2) registrerings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018),

3) beviljande av dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen samt beviljande av motsvarande dispens för rektor enligt lagen om grundläggande konstundervisning.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska dessutom sörja för den riksomfattande utvecklingen av förmedlingsrörelseregistret enligt lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

13 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland också inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Norra Finland de uppgifter som hänför sig till sådana anläggningsprojekt för läroanstalter som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande konstundervisning och lagen om småbarnspedagogik.

13 a §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:


4) i idrottslagen (390/2015) avsedda uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller uppförande av idrottsanläggningar.


Utöver det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland också inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Östra Finland de uppgifter som hänför sig till sådana anläggningsprojekt för läroanstalter som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande konstundervisning och lagen om småbarnspedagogik.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Helsingfors den 23 maj 2019

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.