686/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 6 b § 1 mom. 1 punkten, 9 b § 4 mom., 9 f, 9 g och 10 b §, 11 § 1 och 4 mom. och 12 j §,

sådana de lyder, 1 § 3 mom. och 9 f § i lag 246/2018, 6 b § 1 mom. 1 punkten i lag 894/2008, 9 b § 4 mom. och 11 § 1 mom. i lag 524/2008, 9 g § i lag 309/2015 samt 10 b §, 11 § 4 mom. och 12 j § i lag 1046/2014, och

fogas till 12 d §, sådan den lyder i lag 1046/2014, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 13 a §, i stället för den 13 a § som upphävts genom lag 318/2015, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 2 a, 3, 3 a–3 c, 4, 5, 11 a eller 11 b §, 13 § 1 mom. eller 14–16, 16 a, 17, 19, 24 a–24 c eller 25 §, 2 kap. 1 a §, 3 § 1–5 mom., 4 eller 5 §, 6 § 2 eller 3 mom., 7 eller 9 b §, 10 § 1 mom. 3 punkten eller 12, 16, 17, 18 a, 18 b, 19 eller 20 §, 3 kap., 4 kap. 2–6 §, 5 kap. 2 § 2 mom., 3, 6 a, 18 eller 18 a § eller 22 § 1 mom. 1 eller 2 punkten, 6 kap. 1, 2, 2 a, 3, 4, 4 a, 5, 7, 7 a, 8–12, 12 a, 14–17, 18 eller 20 a–20 e §, 21 § 1, 3 eller 5 punkten eller 22 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 24 eller 26 §, 8 a kap., 9 kap. 1–5, 5 a–5 d eller  7–12 § eller 13 § 2 punkten, 10–13 eller 13 a kap., 14 kap. 5 §, 16 kap. 2 § 2, 4 eller 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom. eller 8–10 eller 13 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 20 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 21 kap. 6 eller 7 §, 12 § 1 eller 2 mom. eller 17–21 §, 23 kap. 9 § 2 eller 3 mom. eller 31 § 3 mom., 24 kap., 25 kap. 1 §, 3 § 2 mom., 4–7 §, 16 § 1 mom. eller    25–27 §, 26 kap. eller 31 kap. 2, 4 eller 10 § i försäkringsbolagslagen.


6 b §
Begränsning av koncessionsenlig verksamhet

Statsrådet kan för viss tid begränsa ett bolags koncessionsenliga verksamhet om

1) kriterierna enligt 6 a § 1 mom.1–3 punkten för återkallelse av koncession uppfylls, eller


9 b §
Förvaltningsråd

Vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet i avsaknad av behörig styrelse tillämpas även i fråga om förvaltningsrådet. På förvaltningsrådet och dess ledamöter ska dessutom tillämpas vad som i 10 a § i denna lag föreskrivs om jäv samt vad som i 6 kap. 3, 5 och 6 § i aktiebolagslagen föreskrivs om styrelsens beslutsfattande, sammanträde och protokoll, vad som i 6 kap. 11–13 och 22 § i den lagen föreskrivs om styrelseledamöters mandattid, avgång och entledigande och om förvaltningsrådets rätt att få upplysningar och vad som i 24 kap. 3 § i den lagen föreskrivs om skiljeförfarande.


9 f §
Bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen som ska tillämpas på styrelsen

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse och dess ledamöter samt på andra som företräder bolaget tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig styrelse saknas. Dessutom tillämpas på styrelsen och dess ledamöter bestämmelserna i 6 kap. 2 och 3 § i aktiebolagslagen om styrelsens allmänna uppgifter och beslutsfattande, i 6 kap. 5–7 § i den lagen om styrelsens sammanträde, protokoll och överföring av uppgifter, i 6 kap. 11–16 § i den lagen om styrelseledamöters mandattid, avgång och entledigande, och om komplettering av styrelsen, koncernförhållande och avtal med ett bolags enda aktieägare, samt i 6 kap. 25–28 § i den lagen om företrädande.

9 g §
Skyldighet att anmäla förändringar som gäller styrelseledamöterna och verkställande direktören till Finansinspektionen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som gäller styrelseledamöterna och verkställande direktören. Av anmälan ska framgå att styrelseledamöterna uppfyller kraven i 9 e och 12 § och att verkställande direktören uppfyller kraven i 11 och 12 §.

10 b §
Principer för ägarstyrning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse ska fastställa principer för hur bolagets rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också bolagets verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av arbetspensionsförsäkringsbolagets intressen.

Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för

1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin,

2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin,

3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna,

4) hur arbetspensionsförsäkringsbolaget för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och referensgrupper.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om ett arbetspensionsförsäkringsbolag dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller en rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning, ska arbetspensionsförsäkringsbolaget offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen.

11 §
Verkställande direktör

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag har en verkställande direktör, som styrelsen utser. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Om bolaget har en ställföreträdare för verkställande direktören, ska också på ställföreträdaren tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören.


På ett arbetspensionsförsäkringsbolags verkställande direktör tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig verkställande direktör saknas. Dessutom tillämpas på verkställande direktören vad som i 10 a § i denna lag föreskrivs om jäv samt vad som i 6 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om förbud mot att följa ogiltiga beslut, vad som i 6 kap. 17 och 18 § i den lagen föreskrivs om verkställande direktörens allmänna uppgifter och närvaro vid styrelsens sammanträden, vad som i 6 kap. 20 § 2 och 3 mom. i den lagen föreskrivs om verkställande direktörs avgång och entledigande och vad som i 6 kap. 25 och 26 § i den lagen föreskrivs om företrädande.

12 d §
Intern kontroll

En styrelseledamot som med stöd av 10 a § är jävig att besluta om en åtgärd får inte delta i den interna kontrollen av en sådan åtgärd.

12 j §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1) hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas,

2) innehållet i insideranmälan och sättet att göra insideranmälan,

3) innehållet i arbetspensionsförsäkringsbolagens insiderregister och sättet att registrera uppgifter i insiderregistret,

4) de anmälningar som avses i 9 g §.

13 a §
Styrelsens uppgifter under en revision

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse ska bevaka revisionen samt bevaka och bedöma revisors oberoende och särskilt dennes tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster.


Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

RP 313/2018
EkUB 37/2018
RSv 307/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.