677/2019

Helsingfors den 17 maj 2019

Lag om ändring av lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lotterilagen (1047/2001) 3 § 2 mom. 5 punkten,

sådan den lyder i lag 1286/2016,

ändras 4 § 5 punkten, 13 c och 14 §, 14 a § 1 mom., 16 och 25 §, 27 § 1 mom., 32 §, 36 § 1 mom., 38 §, 47 § 1 mom., 56 § 1 och 3 mom., 62 § 3 mom., 62 a § 2 mom., 62 b § 2 mom. och 64 § 1 mom. 7 punkten,

av dem 4 § 5 punkten, 13 c och 14 §, 14 a § 1 mom., 16 §, 47 § 1 mom., 62 § 3 mom., 62 a § 2 mom., 62 b § 2 mom. och 64 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag 1286/2016 samt 25 och 32 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 506/2009, samt

fogas till lagen en ny 14 c § som följer:

4 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


5) kasino en godkänd och övervakad lokal där det till spelarens förfogande kan ställas sådana penningautomater och kasinospel i vilka en eventuell förlust kan stå i uppenbar disproportion till åtminstone någon deltagares betalningsförmåga samt andra penningspel,


13 c §
Anordnande av penningspel

Penningspel ska anordnas så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, så att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs

1) hur stor andel av avkastningen av spelavgifterna vid anordnandet av penningspel som ska betalas till spelarna som vinst, hur vinsterna ska avrundas och hur outtagna vinster ska fördelas,

2) de olika typerna av och maximiantalet penningautomater och kasinospel på spelplatser, i särskilda spelsalar och i kasinon, maximiantalet särskilda spelsalar samt antalet kasinon, var de är belägna och deras öppettider.

Genom förordning av statsrådet får dessutom bestämmelser utfärdas om den tillåtna tiden för försäljning av penningspel.

Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om spelreglerna för penningspel. Spelreglerna ska innehålla bestämmelser om vinstfördelningen och återbetalningen av spelinsatser samt om de största tillåtna spelinsatserna och spelvinsterna i penningautomater och kasinospel. Reglerna för penninglotterier samt tippnings-, vadhållnings- och totospel ska dessutom innehålla bestämmelser om lottningen. Spelreglerna kan innehålla även andra sådana bestämmelser om speltempot eller andra liknande egenskaper hos vissa kategorier av spel, vissa typer av spel eller vissa spel som behövs för att minska det problemspelande som spelen är förenade med.

14 §
Spelkonton och elektroniskt förmedlade penningspel

En spelare får ha endast ett spelkonto. Spelkontot är personligt.

När Veikkaus Ab anordnar sådana penningspel och penningautomatspel på spelplatser som förmedlas elektroniskt ska bolaget öppna ett spelkonto för spelaren. När ett spelkonto öppnas ska bolaget kontrollera spelarens identitet och var spelaren är bosatt för att fastställa att spelaren har uppnått myndighetsåldern och att det territoriella tillämpningsområdet för lagstiftningen i en annan stat eller region respekteras.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om spelkontot samt om kontrollen av en spelares identitet och var spelaren är bosatt.

För att minska på problemspelande ska bolaget i fråga om penningspel som förmedlas elektroniskt vid behov uppställa kvantitativa och tidsmässiga begränsningar för spelandet enligt spelkategori, speltyp, spel och spelare.

Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om uppställandet av kvantitativa och tidsmässiga begränsningar för vissa kategorier av spel, vissa typer av spel, vissa spel och vissa spelare.

14 a §
Åldersgränsen för penningspel samt kundkontroll

Veikkaus Ab samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel eller som upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater får inte låta personer under 18 år spela penningspel.


14 c §
Identifiering vid spelande på penningautomater som är allmänt tillgängliga på spelplatser och i särskilda spelsalar

Veikkaus Ab ska säkerställa att en spelare kan spela på en penningautomat som är allmänt tillgänglig på en spelplats endast om spelaren har identifierat sig genom att logga in på sitt spelkonto.

På en penningautomat som är allmänt tillgänglig i en särskild spelsal kan spelaren spela också utan att identifiera sig.

Närmare bestämmelser om förfarandet för säkerställande av identifiering vid spel får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Särskilda bestämmelser om penningautomater och kasinospel

Penningautomater och kasinospel ska placeras i övervakade utrymmen. De får inte placeras i utrymmen där användningen av dem kan äventyra säkerheten eller störa ordningen.

25 §
Varulotteritillstånd

Tillstånd för ett varulotteri (varulotteritillstånd) beviljas och återkallas av den polisinrättning inom vars distrikt varulotteriet anordnas.

Tillstånd för ett varulotteri som anordnas inom ett större område än distriktet för en polisinrättning beviljas och återkallas av Polisstyrelsen.

Tillstånd söks skriftligen. Tillstånd kan beviljas för högst 12 månader.

27 §
Undantag i fråga om rätten att anordna och delta i varulotterier

En sammanslutning eller stiftelse som avses i 5 § får utan tillstånd enligt 25 § 1 mom. anordna varulotterier där lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 3 000 euro och där försäljningen av lotterna och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillställning (mindre lotterier). Mindre lotterier får anordnas i syfte att skaffa medel för att främja allmännyttig verksamhet.


32 §
Bingotillstånd

Tillstånd att anordna bingospel (bingotillstånd) beviljas och återkallas av Polisstyrelsen.

Tillstånd söks skriftligen. Tillstånd kan beviljas för högst tre år.

36 §
Redovisning och rättelse av redovisningen

Tillståndshavaren ska avge redovisning över anordnandet av bingospel för den redovisningsperiod som tillståndsmyndigheten bestämmer. Redovisningsperioden får vara högst 12 månader. Redovisningen ska inom en månad efter redovisningsperiodens utgång tillställas tillståndsmyndigheten, som ska granska den.


38 §
Tillstånd till varuvinstautomat

Tillstånd att tillhandahålla varuvinstautomat (tillstånd till varuvinstautomat) beviljas och återkallas av den polisinrättning inom vars distrikt anordningen placeras.

Tillstånd söks skriftligen. Tillstånd beviljas för högst två år.

Tillstånd beviljas en i 5 § avsedd sammanslutning eller stiftelse under de förutsättningar som anges i 7 §.

47 §
Lyftande av vinster

En vinst som erhållits i ett penninglotteri ska lyftas inom ett år från det att resultatet av dragningen har fastställts eller från utgången av den försäljningstid som antecknats på lotten. Vinster i tippnings- och vadhållningsspel ska lyftas inom ett år och vinster i totospel inom tre månader från dagen för fastställande av slutresultatet enligt spelreglerna för dessa spel. Vinster i penningautomatspel och kasinospel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som berättigar till vinsten har uppnåtts. Vinster i kombinationsspel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som i enlighet med spelreglerna för dessa spel berättigar till vinst har uppnåtts.


56 §
Undantag i fråga om vissa spelautomater och spelanordningar

Trots bestämmelserna i 5 och 7 § beviljar polisinrättningen i det distrikt där spelautomaten eller spelanordningen placeras

1) en fysisk person, en sammanslutning eller en stiftelse som avses i 1 § i lagen angående rättighet att idka näring tillstånd att mot avgift ställa till allmänhetens förfogande lyckohjul vilka snurras för hand och sådana före den 1 juni 1970 anskaffade spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan bytas ut mot sådana, och

2) en nöjespark eller ett tivoli tillstånd att mot avgift ställa till allmänhetens förfogande sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 1 punkten, varuvinstautomater samt sådana andra spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor.


Tillstånd beviljas för högst två år.


62 §
Förbud mot anordnande av lotterier

Utrymmen får inte utan tillstånd som avses i denna lag upplåtas för tillhandahållande av penningautomater, kasinospel, varuvinstautomater eller i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar.


62 a §
Förbjudande av anordnande av penningspel

Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot sådana näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater eller marknadsför penningspel.


62 b §
Förbjudande av marknadsföring av penningspel

Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot sådana näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater eller marknadsför penningspel.


64 §
Lotteriförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet


7) bryter mot vad som i 16 § föreskrivs om placeringen av penningautomater eller kasinospel eller i 40 § om placeringen av varuvinstautomater eller mot vad som föreskrivs om placeringen av spelautomater eller spelanordningar som avses i 56 § 1 mom., eller


ska för lotteriförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

Upphävandet av 3 § 2 mom. 5 punkten i den lydelse punkten hade vid ikraftträdandet av denna lag samt 4 § 5 punkten, 13 c §, 14 a § 1 mom., 14 c §, 16 §, 47 § 1 mom., 62 § 3 mom., 62 a § 2 mom., 62 b § 2 mom. och 64 § 1 mom. 7 punkten i denna lag träder dock i kraft först den 1 januari 2022.

Bestämmelsen i denna lags 14 § 2 mom. om Veikkaus Ab:s skyldighet att öppna ett spelkonto vid anordnande av penningautomatspel placerade på spelplatser börjar dock tillämpas först från och med den 1 januari 2022.

RP 213/2018
FvUB 31/2018
RSv 255/2018

Helsingfors den 17 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.