662/2019

Helsingfors den 16 maj 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (594/2001) 2 och 3 § som följer:

2 §

Till en ansökan enligt 1 § som gäller tagande av organ eller vävnad som inte återbildas från en myndig givare som har fyllt 18 år ska fogas

1) utredning om att givaren har fått en redogörelse för ingreppets betydelse och verkningar för givaren och mottagaren och har informerats om sin rätt att återkalla sitt samtycke till donation utan orsak när som helst innan organet eller vävnaden tas,

2) givarens skriftliga samtycke till att organet eller vävnaden tas,

3) utlåtande av en specialläkare i psykiatri, av vilket ska framgå givarens psykiska hälsotillstånd och lämplighet som givare och att donationen sker frivilligt och inte är förknippad med erhållande eller erbjudande av ekonomisk fördel,

4) utlåtande av den specialläkare som fattar beslut om tagande av organet eller vävnaden, av vilket ska framgå givarens hälsotillstånd och lämplighet som givare,

5) utlåtande av den specialläkare som behandlar mottagaren, av vilket ska framgå mottagarens hälsotillstånd, transplantationens betydelse som behandlingsmetod för sjukdomen i fråga och mottagarens lämplighet för transplantationen,

6) utredning om givarens och mottagarens eventuella släktskap eller andra band mellan dem eller uppgift om donation i andra fall; om givaren inte är en släkting eller någon annan närstående till mottagaren ska det av utredningen även framgå varför en släkting eller annan närstående inte är lämplig som givare,

7) utredning om det organ eller den vävnad som ingreppet avses gälla.

3 §

Till en ansökan enligt 1 § som gäller tagande av vävnad som återbildas eller en del av ett organ som återbildas från en givare som är minderårig eller handikappad ska fogas

1) utredning om att vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare samt givaren, om det med hänsyn till givarens ålder och utvecklingsnivå eller annars är möjligt, har fått en redogörelse för ingreppets betydelse och verkningar för givaren och mottagaren, samt utredning om att den som ger sitt samtycke till donation har informerats om sin rätt att återkalla sitt samtycke utan orsak när som helst innan organet eller vävnaden tas,

2) utredning om att givaren, om det med hänsyn till givarens ålder och utvecklingsnivå eller annars är möjligt, har informerats om att han eller hon kan vägra donation utan orsak när som helst innan organet eller vävnaden tas, samt en utredning om givarens åsikt,

3) ett av vårdnadshavaren eller en annan laglig företrädare undertecknat skriftligt samtycke till att organet eller vävnaden tas,

4) vid behov utredning om vem som är laglig företrädare,

5) utlåtande av en specialläkare om givarens utvecklingsnivå och hälsotillstånd samt lämplighet som givare,

6) vid behov ett utlåtande av en specialläkare i barnpsykiatri, ungdomspsykiatri eller psykiatri om givarens psykiska hälsotillstånd och lämplighet som givare och om att donationen sker frivilligt och inte är förknippad med erhållande eller erbjudande av ekonomisk fördel,

7) om det till ansökan inte fogas ett utlåtande enligt 6 punkten, utredning om att donationen sker frivilligt och inte är förknippad med erhållande eller erbjudande av ekonomisk fördel,

8) utredning om de särskilda orsakerna till att organet eller vävnaden ska få tas; av utredningen ska framgå mottagarens sjukdom och möjligheterna att behandla den samt mottagarens släktskap med givaren,

9) utredning om det organ eller den vävnad som återbildas och som ingreppet avses gälla.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

Helsingfors den 16 maj 2019

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Ruuhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.