583/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Lag om ändring av 10 och 15 a § i polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polisförvaltningslagen (110/1992) 10 § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder i lag 860/2015, samt

fogas till 15 a §, sådan den lyder i lagarna 873/2011, 1165/2013 och 421/2017, ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 1165/2013, som följer:

10 §
Skyddspolisen

Skyddspolisen har till uppgift att i enlighet med inrikesministeriets styrning inhämta information för att skydda den nationella säkerheten samt upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota statsskicket och samhällsordningen eller rikets inre eller yttre säkerhet. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att upptäcka och förhindra aktivitet som hotar samhällets säkerhet.

Inrikesministeriet bestämmer, efter att ha hört Polisstyrelsen, vid behov närmare om samverkan och samarbetet mellan skyddspolisen och andra polisenheter.


15 a §
Polisbefogenheter

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. har en tjänsteman vid skyddspolisen rätt att använda i 5 a kap. i polislagen avsedda metoder för underrättelseinhämtning för att skydda den nationella säkerheten i enlighet med vad som föreskrivs i det kapitlet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 202/2017
FvUB 36/2018
FvUB 30/2018
GrUU 75/2018
GrUU 35/2018
ReUU 3/2018
UtUU 5/2018
KoUU 26/2018
FsUU 16/2018
LaUU 32/2018
RSv 291/2018

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.