580/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (1101/2017) 2 § och bilaga 1, av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 197/2018, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården enligt avgiftstabellen i bilaga 1 tar ut fasta avgifter som motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för prestationerna, är följande:

1) beslut om yrkesverksamhet, registreringar och intyg samt utlåtande om bedömning av en utbildning vid en högskola eller läroanstalt,

2) godkännande som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning,

3) tillstånd med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål,

4) tillstånd med stöd av lagen om medicinsk forskning (488/1999),

5) tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006),

6) beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970),

7) tillstånd och andra beslut som gäller tjänsteproducenter inom privat hälsovård och privat socialvård,

8) beslut och behandling av anmälningar enligt lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010),

9) tillstånd och beslut med stöd av alkohollagstiftningen,

10) undersökningar enligt 90 § 3 mom. 1 punkten i tobakslagen (549/2016), verifieringar enligt 2 punkten i det momentet och mottagning, lagring, hantering, analys och offentliggörande av uppgifter samt anknytande åtgärder enligt 3 punkten i det momentet,

11) beslut och intyg om vattenhygienisk kompetens med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994),

12) tillstånd som avses i 87 och 90 § i adoptionslagen,

13) beslut och behandling av anmälningar med stöd av biobankslagen (688/2012) samt inspektioner av verksamheten och avgifter för förvaltning och användning av biobanksregistret,

14) tillstånd som avses i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt officiell avskrift.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 26 april 2019

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Anne Ilkka

Bilaga 1: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.