569/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om yrkesutbildning (531/2017) en ny 109 a § som följer:

109 a §
Rätt att få uppgifter om en studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet

Utbildningsanordnaren har rätt att med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om de studerandes personliga utvecklingsplaner för kunnandet. Med dessa uppgifter avses uppgifter som ingår i personliga utvecklingsplaner för kunnandet som med stöd av 9 § i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) har förts in i informationsresursen.

Den ansvariga arbetsplatshandledaren har rätt att med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet till den del uppgifterna gäller en läroavtalsutbildning eller en utbildning som grundar sig på utbildningsavtal som denne har utsetts till ansvarig arbetsplatshandledare för. Om en studerande har flera ansvariga arbetsplatshandledare, gäller arbetsplatshandledarens rätt att få uppgifter endast uppgifterna om den examens- eller utbildningsdel, eller en mindre helhet än så, som arbetsplatshandledaren är ansvarig för.

En företrädare för arbetslivet som är bedömare av kunnandet vid bedömning av kunnandet enligt 53 §, har rätt att med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet till den del uppgifterna gäller påvisande av kunnandet genom yrkesprov i det aktuella fallet.

En person kan ge specifikt samtycke till att de uppgifter om personens utvecklingsplan för kunnandet som har förts in i den informationsresurs som avses i 1 mom. får lämnas ut till en myndighet eller någon annan aktör, samt återta sitt samtycke. Uppgiften om samtycket förs in i den i 1 mom. avsedda informationsresursen. Utifrån personens samtycke lämnas uppgifterna ut med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format.

För utlämnandet av uppgifter i de situationer som avses i 1–4 mom. ansvarar den utbildningsanordnare som utarbetat planen under den tid studierätten är i kraft och Utbildningsstyrelsen efter det att studierätten upphört.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

RP 260/2018
KuUB 19/2018
RSv 283/2018

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.