539/2019

Helsingfors den 11 april 2019

Statsrådets förordning om ändring av 10 och 11 § i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015) 10 och 11 § som följer:

10 §
Skrotningsintyg

Ett skrotningsintyg som avses i 59 § i avfallslagen ska innehålla

1) namn, kontaktinformation och namnteckningsprov samt företags- eller organisationsnummer för den inrättning eller det företag som har utfärdat intyget,

2) namn och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för de tillstånd som beviljas den inrättning eller det företag som utfärdat skrotningsintyget,

3) en redogörelse för att den inrättning eller det företag som utfärdat skrotningsintyget handlar för producentens räkning,

4) det datum då skrotningsintyget utfärdades,

5) fordonets nationalitetsbeteckning och registreringsnummer,

6) fordonets kategori, märke och modell,

7) fordonets tillverkningsnummer,

8) fordonsinnehavarens namn och kontaktinformation, nationalitet och namnteckningsprov.

Om fordonet överlåts av någon annan än den fordonsägare som finns antecknad i det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017), ska det till skrotningsintyget bifogas en redogörelse för överlåtarens rätt att överlåta fordonet. Transport- och kommunikationsverket ska godkänna ett skrotningsintyg som har utfärdats i någon annan medlemsstat inom Europeiska unionen och som innehåller motsvarande uppgifter.

11 §
Information och rådgivning

Producenterna ska genom offentliga informationskampanjer och annan informationsgivning, rådgivning och upplysning se till att fordonsanvändare, fordonsägare och ekonomiska aktörer får uttömmande information om

1) mottagningsplatserna för skrotfordon och kasserade fordonskomponenter,

2) skrotningsintyget och det därmed sammanhängande förfarandet för att avföra ett skrotfordon ur trafik- och transportregistret,

3) fordonsinnehavarens skyldighet enligt 58 § i avfallslagen att lämna in ett fordon till en insamlare eller behandlare som handlar för producentens räkning.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

Helsingfors den 11 april 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.