532/2019

Helsingfors den 12 april 2019

Lag om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 22 §, sådan den lyder i lag 778/2016, som följer:

22 §

Vad som i lagen om skatteuppbörd och i 10 kap. lagen om beskattningsförfarande föreskrivs om skattelättnad eller i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (530/2019) föreskrivs eller med stöd av den bestäms om verkställande av den behöriga myndighetens avgörande i anknytning till ett internationellt tvistlösningsförfarande ska på motsvarande sätt tillämpas på skatt som avses i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På ansökningar som har lämnats in före den 1 juli 2019 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 308/2018
FiUB 32/2018
RSv 238/2018
Rådets direktiv (EU) 2017/1852 (32017L1852); EUT L 265, 14.10.2017, s. 1

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.