515/2019

Helsingfors den 12 april 2019

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 kap. i lagen om placeringsfonder (213/2019) nya 9 och 10 § som följer:

9 kap.

Förvaltning av placeringsfonder

9 §
Principerna för fondbolags ägarstyrning i börsbolag

Ett fondbolag som investerar sina förvaltade placeringsfonders tillgångar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ska för dessa placeringsfonder utarbeta principer för ägarstyrningen.

Av ägarstyrningsprinciperna ska framgå sambandet mellan ägarstyrningen och placeringsfondens investeringsstrategi. Av principerna ska framgå förfarandena för uppföljning av sådana bolags verksamhet som avses i 1 mom. i ärenden som är relevanta för placeringsfondens investeringsstrategi samt för utövande av rösträtten och andra rättigheter som har samband med aktierna. Dessutom ska av principerna framgå hur fondbolaget för en dialog med bolag som avses i 1 mom. samt med dess övriga aktieägare och referensgrupper.

Ägarstyrningsprinciperna ska framgå av fondprospektet eller på fondbolagets webbplats. Av placeringsfondens halvårsrapport och årsberättelse ska framgå de viktigaste omröstningarna samt hur den rösträtt som tillkommer placeringsfonden har utövats under rapportperioden. Dessutom ska fondbolaget lägga fram en utredning om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt värdepappersmarknadslagen.

Om fondbolaget helt eller delvis underlåter att utarbeta principer som avses i 1 och 2 mom. eller att offentliggöra principerna eller en utredning om dem på det sätt som avses i 3 mom., ska fondbolaget motivera avvikelsen.

10 §
Fondbolags rapporteringsskyldighet

Med institutionell investerare avses i denna paragraf försäkringsbolag som bedriver personförsäkring enligt försäkringsbolagslagen (521/2008), pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsverksamhet enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) samt försäkringskassor som bedriver tilläggspensionsverksamhet enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992), eller motsvarande institutionella investerare som är verksamma inom EES-området och som har investerat i en fond som avses i 9 § 1 mom.

Ett fondbolag ska årligen informera en institutionell investerare om hur fondbolaget följer arrangemanget som avtalats med investeraren och främjar uppnåendet av investerarens avkastningsmål. Någon rapport behöver inte ges om fondbolaget offentliggör informationen i ett fondprospekt eller på sin webbplats.

Information som avses i 2 mom. ska lämnas om

1) relevanta risker som är förenade med gjorda investeringar,

2) investeringsportföljens struktur, investeringarnas omsättningshastighet samt kostnaderna i anslutning till omsättningshastigheten,

3) anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i bolag som är investeringsobjekt, värdepappersutlåning i anslutning till engagemang samt användning av värdepappersutlåning för engagemang på bolagsstämman,

4) grunderna för investeringsbeslut och beslutsförfaranden, samt om

5) eventuella intressekonflikter och hantering av sådana.

Fondbolaget kan rapportera information i enlighet med 2 och 3 mom. i samband med sådan information som avses i 15 kap. 3 eller 7 §.


Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

Fondbolag ska anpassa verksamhet enligt 9 kap. 9 och 10 § till lagens krav inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft.

RP 305/2018
EkUB 34/2018
RSv 276/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 (32017L0828); EUT L 132, 20.5.2017, s. 1

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.