514/2019

Helsingfors den 12 april 2019

Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 1 kap. 3 § 15 punkten samt 8 kap. 6 § 1 och 3 mom. och

fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1079/2017, en ny 16 punkt och till 6 kap. en ny 9 § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


15) part en deltagare enligt artikel 2.1.19 i EU:s förordning om värdepapperscentraler,

16) direktivet om aktieägarrättigheter Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag.

6 kap.

Aktier och andelar som hör till värdeandelssystemet

9 §
Tillämpning av 9 a kap. i lagen om investeringstjänster

Vad som i 9 a kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att meddela information om aktieägares identitet och medverka till utövande av aktieägarrättigheter, ska tillämpas på den som sköter förvaltarregistrering.

Vad som i 9 a kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om värdepappersföretag ska tillämpas på värdepapperscentraler, om aktierna har anslutits till värdeandelssystemet på det sätt som avses i artikel 48 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

6 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen:

1) bestämmelserna om organisering av en värdepapperscentrals verksamhet i 2 kap. 8 § 2 mom. samt bestämmelserna om organisering av centrala motparters verksamhet i artiklarna 16, 26–30 och 39–50 i EMIR-förordningen,

2) bestämmelserna om tryggande av clearingverksamheten i 2 kap. 9 § 1, 2 och 5 mom.,

3) bestämmelserna om värdepapperscentralens tillsynsuppgift i 2 kap. 13 §,

4) bestämmelserna om privata transaktioner hos en värdepapperscentral och central motpart i 2 kap. 16 och 26 §,

5) bestämmelserna om ingående av avtal med en utländsk värdepapperscentral i 6 kap. 2 § 1 mom.,

6) bestämmelserna om kundkontroll i 3 § i detta kapitel, samt

7) bestämmelserna om information om aktieägare i 9 a kap. 2 § 1–4 mom. i lagen om investeringstjänster.


Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller bestämmelser som avses 1 och 2 mom. sådana bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av Europeiska kommissionen som antagits med stöd av direktivet om aktieägarrättigheter och EU:s förordning om värdepapperscentraler.


Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

Denna lags 6 kap. 9 § och 8 kap. 6 § 1 mom. 7 punkten träder i kraft den 24 september 2020.

RP 305/2018
EkUB 34/2018
RSv 276/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 (32017L0828); EUT L 132, 20.5.2017, s. 1

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.