484/2019

Helsingfors den 12 april 2019

Lag om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om transportservice (320/2017) en ny 195 a § som följer:

AVDELNING V

MYNDIGHETER OCH TILLSYN

1 kap.

Myndigheternas verksamhet

195 a §
Behandlingen av klagomål som gäller tillämpningen av EU:s förordning om hamntjänster

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att utan obefogat dröjsmål, efter att ha hört Konkurrens- och konsumentverket, behandla klagomål som gäller tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar.

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna och trots företagshemlighet rätt att avgiftsfritt av hamnledningen, hamntjänsteleverantörerna och hamnanvändarna få uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av klagomål.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2019.

RP 245/2018
KoUB 40/2018
RSv 250/2018

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.