478/2019

Helsingfors den 9 april 2019

Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för vattenlås avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 c § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådant det lyder i lag 958/2012:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller väsentliga tekniska krav för vattenlås avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader och på fastigheter. Denna förordning omfattar tvättställsvattenlås som används för spillvatten från hoar samt separata vattenlås som installeras i avloppsledningssystemet. Denna förordning omfattar inte vattenlås som är inbyggda i avloppsarmaturer. Denna förordning omfattar vattenlås vilkas avloppsanslutningsrör har en nominell dimension på högst DN/OD 50.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) tvättställsvattenlås en avloppsanordning som används för spillvatten från en ho och som med hjälp av en vattenpelare (vattenlås) förhindrar att avloppslukt tränger upp från avloppet utan att hindra spillvattenflödet från hon,

2) tvättmaskinsanslutning anslutningskoppling avsedd för att leda bort vatten från tvättmaskinen till vattenlåset. Tvättmaskinsanslutningens undersida ska ligga ovanför vattenlåsets vattenyta.

3) bottenventil del av vattenlås genom vilken vattnet rinner bort från hon och som kan stängas med en propp eller klaff. Bottenventilen kan ha ett fast eller löstagbart galler,

4) överloppskanal vattenflödeskanal som leder till vattenlåset och som förhindrar att vattennivån stiger för högt i en avloppsansluten ho genom att avlägsna vatten genom hons överloppslucka,

5) stängande djup djupet på den spärr som vattnet bildar och som hindrar avloppsluft att tränga ut ur vattenlåset.

3 §
Allmänna krav

Vattenlåset ska kunna monteras enligt monteringsanvisningarna så att det permanent hålls på plats. Vattenlåset ska hålla för hushållsavloppsvatten samt normal mekanisk belastning och värmebelastning.

Vattenlåset ska ha överloppsrör eller -kanaler om det är avsett för tvättställ med överloppslucka. Den lägsta punkten på insidan av sidoanslutningskopplingen i vattenlåset ska ligga ovanför vattenlåsets vattenyta. Om vattenlåset har löstagbara delar ska de lätt kunna lösgöras och återinstalleras. Vattenlåsets rörutlopp ska kunna anslutas till avloppsröret med rörkopplingar som används för detta ändamål.

Vattenlåset ska levereras med monterings- och underhållsanvisningar. Funktionssäkerheten och hygienen ska bibehållas genom att vattenlåsets underhållsanvisningar följs.

4 §
Ytornas egenskaper

Vattenlåsets inre eller yttre ytor får inte ha några vassa kanter eller ytskador som kan försvaga vattenlåsets funktion.

5 §
Dimensioner

Vattenlåset ska kunna monteras i en ho som är lämplig för användningsändamålet i enlighet med tabell 1. För att kunna koppla vattenlåset till avloppsröret bör rörutloppet kunna kopplas till en avloppsrörskoppling med motsvarande dimensioner.

I fråga om vattenlås som är avsedda för två hoar bör anslutningsrören till vattenlåsets bottenventiler kunna installeras på ett avstånd på 400 millimeter från varandra.

Tabell 1. Diameter på vattenlåsets bottenventiler.
Diameter på del av bottenventil, mm Användningsändamål, diameter på hons utlopp
Genomföring Fläns
≤ 42 63 0/-3 Tvättställ, 46 mm
≤ 49 70 0/-1 Diskhoar, duschkar, 52 mm
≤ 59 85 0/-5 Diskhoar, duschkar, 60 eller 62 mm
≤ 87 115 0/-5 Diskhoar, duschkar, 90 mm
6 §
Stängande djup

Djupet på den spärr som bildas av vattnet i vattenlåset ska vara minst 50 millimeter. Det stängande djupet ska hindra avloppsluft från att tränga ut ur vattenlåset.

7 §
Förebyggande av stockning

Vattenlåsets flödeskanaler ska vara utformade så att de inte riskerar att bli igenstockade.

Det ska vara enkelt att ta isär och sätta ihop vattenlåset vid rengöring.

8 §
Material

Vattenlåsets material ska hålla för hushållsavloppsvatten.

Vattenlåsets material och konstruktion ska hålla för de belastningar som uppstår vid montering och användning. Vattenlåset ska vara tillverkat av korrosionsbeständigt material.

Vattenlåsets material ska tillfälligt kunna stå emot spillvatten med en temperatur på 95 grader Celsius.

9 §
Täthet

Vattenlåset ska vara lufttätt vid övertryck (0–400 pascal) i spillvatteninstallationerna. Vattenlåset ska vara tätt vid ett vattentryck på 10 kilopascal.

Tätheten ska bibehållas efter att vattenlåsets löstagbara delar har återinstallerats. Bottenventilen ska vara tät när dess propp eller klaff är på plats. Kopplingen från vattenlåsets rörutlopp till ett avloppsrör av motsvarande storlek ska vara tät.

10 §
Flöden

Flödeskraven på vattenlås anges i tabell 2. Flödesvärdena gäller de flöden som uppmätts i den ho där vattenlåsets flödeshastighet testas.

Tabell 2. Flödeskrav för vattenlås i den ho där flödeshastigheten testas.
Vattenlås/komponent Minsta flödeshastighet, l/s
Tvättställ Diskho Badkar Duschkar
Vattenlås och bottenventil 0,5 0,6 0,8 0,6
Överfallslucka 0,25 0,3 0,5 0,4
Tvättmaskinsanslutning 1) 0,6 0,6 - -
1) Samtidigt flöde genom bottenventilen. Enbart vattenflödet från tvättmaskinsanslutningen får inte leda till att vattnet stiger över den öppna bottenventilen i hon.
11 §
Märkning

Vattenlåset ska kunna identifieras och spåras med hjälp av dess permanenta märkning. Tillverkaren ska märka vattenlåsen permanent så att det utan förstoring går att läsa åtminstone tillverkarens namn eller beteckning och tillverkningstidpunkten.

12 §
Fastställande av tekniska egenskaper genom prov

Tillverkaren ska fastställa de tekniska egenskaperna genom prov. Vid fastställandet av tekniska egenskaper genom provning används ett förfarande som allmänt godkänns i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet. En rapport om de metoder som använts vid fastställandet av tekniska egenskaper och testresultat ska på begäran sändas till den som påbörjar ett byggprojekt och till byggnads- och marknadskontrollmyndigheten.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På projekt som pågår vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s 1

Helsingfors den 9 april 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överingenjör
Kaisa Kauko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.