466/2019

Helsingfors den 5 april 2019

Arbets- och näringsministeriets förordning om godkännande av kontrollörer inom utsläpps-handeln och om utförande av verifieringsuppgifter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verifieringen av de uppgifter som ska verifieras enligt kapitel II i kommissionens förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Denna förordning tillämpas också på verifieringen av de uppgifter som ska verifieras enligt kommissionens rättsakt om justering av gratis tilldelning av utsläppsrätter. Denna förordning tillämpas dessutom på verifieringen av utsläppsrapporter från anläggningar och på förfarandet för godkännande av kontrollörer enligt 10 kap. i lagen om utsläppshandel (311/2011).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) revisionsledare en person som är ansvarig för verifieringen och som innehar den kompetens som avses i artikel 38.2 i kommissionens verifieringsförordning,

2) verifieringsrapport en sådan av en kontrollör sammanställd rapport som avses i artikel 27 i kommissionens verifieringsförordning,

3) platsbesök ett sådant besök på plats hos verksamhetsutövaren som avses i artikel 21 i kommissionens verifieringsförordning.

3 §
Ansökan om godkännande av kontrollör

Ansökan om godkännande av kontrollör görs på en elektronisk blankett som utsläppshandelsmyndigheten har fastställt. Den elektroniska blanketten skickas via utsläppshandelsmyndighetens elektroniska system. På autentisering av sökanden i det elektroniska systemet tillämpas lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Ansökan om godkännande av kontrollör kan även göras på en för ändamålet fastställd undertecknad blankett som utsläppshandelsmyndigheten lagrar i det elektroniska systemet.

I ansökan ska anges

1) sökandens namn, företags- och organisationsnummer, hemort och kontaktuppgifter,

2) namnen och kontaktuppgifterna för revisionsledarna,

3) det ackrediteringsområde enligt bilaga I till kommissionens verifieringsförordning som godkännande söks för,

4) andra uppgifter som utsläppshandelsmyndigheten förutsätter.

Till en ansökan ska fogas ett ackrediteringsbeslut från Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet jämte bilagor av vilket det framgår att sökanden uppfyller de krav som föreskrivs i 61 § i lagen om utsläppshandel. Om det är fråga om en kontrollör som ackrediterats eller certifierats i någon annan stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall till ansökan fogas ett ackrediteringsbeslut eller certifieringsintyg från ackrediteringsenheten i staten i fråga, av vilket det framgår att sökanden uppfyller de krav som föreskrivs i 62 § i lagen om utsläppshandel. Av ackrediteringsbeslutet eller certifieringsintyget ska det framgå vilka ackrediteringsområden som kontrollören har konstaterats vara behörig på.

4 §
Beslut om godkännande

Utsläppshandelsmyndigheten ska godkänna en kontrollör om sökanden uppfyller kraven i 61 eller 62 § i lagen om utsläppshandel och ansökan är förenlig med bestämmelserna i 3 §. I sitt beslut om godkännande ska utsläppshandelsmyndigheten ange namnen på revisionsledarna samt fastställa de ackrediteringsområden som sökanden är behörig att verka som kontrollör på.

Beslutet om godkännande är i kraft i högst fem år.

Utsläppshandelsmyndigheten ska föra en offentlig förteckning över de kontrollörer som godkänts i Finland.

5 §
Ändring av beslutet om godkännande

Kontrollören ska till utsläppshandelsmyndigheten anmäla alla sådana ändringar i sin verksamhet som avses i 63 § i lagen om utsläppshandel och som skett under giltighetstiden för beslutet om godkännande omedelbart efter det att kontrollören fått kännedom om dem, dock senast inom en månad från det att situationen förändrades.

Utsläppshandelsmyndigheten kan på basis av anmälda ändringar kräva att kontrollören lämnar ett nytt ackrediteringsbeslut eller certifieringsintyg till myndigheten.

Utsläppshandelsmyndigheten kan på basis av kontrollörens ändringsansökan eller ett nytt ackrediteringsbeslut eller certifieringsintyg som gäller kontrollören ändra ett gällande beslut om godkännande.

6 §
Verifieringsrapport

Verifieringsrapporten lämnas elektroniskt på en blankett som utsläppshandelsmyndigheten fastställt. Den elektroniska blanketten skickas via utsläppshandelsmyndighetens elektroniska system. På autentisering av kontrollören i det elektroniska systemet tillämpas lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

7 §
Platsbesök

Bestämmelser om platsbesök under verifieringsprocessen finns i artikel 21 i kommissionens verifieringsförordning. Verksamhetsutövaren ska ge kontrollören tillträde till sina verksamhetsställen.

I artikel 31 i kommissionens verifieringsförordning finns bestämmelser om ansökan om tillstånd till verifiering av utsläpp utan ett platsbesök. Ansökan om tillstånd ska lämnas in på en blankett som fastställts av utsläppshandelsmyndigheten senast den 31 oktober året före det år då verifieringen sker. Bestämmelser om utsläppshandelsmyndighetens bedömning av och beslut om huruvida platsbesök behövs finns i artikel 31 i kommissionens verifieringsförordning.

8 §
Informationsutbyte

Utsläppshandelsmyndigheten fungerar som sådan kontaktpunkt med ansvar för informationsutbytet och för samordning av samarbetet i Finland som avses i artikel 70 i kommissionens verifieringsförordning.

9 §
Bevaring av handlingar och utsläppshandelsmyndighetens rätt till information

Kontrollören ska bevara de uppgifter som avses i artikel 42 i kommissionens verifieringsförordning, verifieringsrapporten och den interna verifieringsdokumentationen i tio år från tidpunkten för utfärdandet av verifieringsrapporten.

Kontrollören ska på begäran av utsläppshandelsmyndigheten lämna den interna verifieringsdokumentationen till utsläppshandelsmyndigheten.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2019. Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om godkännande av kontrollörer inom utsläppshandeln och om utförande av verifieringsuppgifter under handelsperioden 2013–2020 (667/2013). Den förordning som var i kraft när denna förordning träder i kraft tillämpas dock i stället för denna förordning på verifiering av sådana utsläppsrapporter i vilka ingår växthusgasutsläpp som uppkommit före den 1 januari 2019.

Helsingfors den 5 april 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Specialsakkunnig
Mikko Paloneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.