457/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2019 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom., 10 § 2–4 mom., 11 § 3 mom. och 12 § 4 mom. i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017):

1 §
Prissättningen av fisketillstånd

Följande avgifter tas per fiskedygn ut för fisketillstånd som hör till Finlands fisketillståndskvot och som avses i 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41/2017 och 42/2017, nedan avtalet):

1) Tillstånd för fiske från båt, tillståndets pris i euro

Period Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski och Enare älv
10.6–16.6 80 60 65 60
17.6–23.6 80 60 65 60
24.6–30.6 80 80 85 80
1.7–7.7 80 80 85 80
8.7–14.7 80 80 85 80
15.7–21.7 80 60 65 60
22.7–28.7 80 60 65 60
29.7–4.8 60 60 65 60
5.8–10.8 60 60 65 60

2) Tillstånd för fiske från strand, tillståndets pris i euro

Period Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski huvudfåran Enare älv
10.6–16.6 50 50 55 50 25
17.6–23.6 50 50 55 50 25
24.6–30.6 50 50 55 50 25
1.7–7.7 50 50 55 50 25
8.7–14.7 50 50 55 50 25
15.7–21.7 50 50 55 40 25
22.7–28.7 50 50 55 40 25
29.7–4.8 50 50 55 40 25
5.8–10.8 50 50 55 40 25

Med avvikelse från 1 mom. tas det av en person som är under 18 år ut en avgift på 40 euro för tillstånd för fiske från båt och 25 euro för tillstånd för fiske från strand.

Under fiskesäsongen 2019 är det i enlighet med protokollet mellan det norska klimat- och miljödepartementet och det finska jord- och skogsbruksministeriet som gäller avvikelser från fiskestadgan för Tana älv i artikel 6 och 7 i avtalet om fisket i Tana älv dessutom med avvikelse från 1 och 2 mom. möjligt att till tillstånd för fiske från strand och tillstånd till fiske från båt utan avgift foga ett eller flera barntillstånd som ger ett barn under 16 år rätt att fiska med högst ett spö eller en handlina åt gången. Barntillstånd räknas inte med i tillståndskvoterna enligt 5 § 1 och 2 mom. i fiskestadgan.

2 §
Särskild fisketillståndskvot

Omfattningen av den särskilda fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan i avtalet och i 12 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) är 1 660 fiskedygn för tillstånd för fiske från båt och 1 660 fiskedygn för tillstånd för fiske från strand.

De tillstånd för fiske från strand eller från båt som hör till den särskilda fisketillståndskvoten fördelas mellan olika fiskezoner och under fiskesäsongen i samma förhållande som de övriga tillstånden för fiske från strand eller båt. Den särskilda tillståndskvoten gäller hela gränsälvsområdet.

Ett tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten ska reserveras senast fredag kl. 15 den vecka som föregår fisket. Därefter frigörs icke-reserverade tillstånd reserverade för den särskilda fisketillståndskvoten att reserveras i tillståndskvoten för fisketurism.

För beviljande av tillstånd från den särskilda fisketillståndskvoten kan den som svarar för tillståndsförsäljningen använda registerdata om ägandet av fastigheter i Tana älvs avrinningsområde för kontroll av fiskerätt som berättigar till tillstånd. Om fastighetsägarens uppgifter inte finns i de registerdata som används vid tillståndsförsäljningen eller om det finns oklarheter i uppgifterna, är köparen av tillståndet skyldig att visa omfattningen av sin ägarandel eller av sitt ägande av vattenområdet.

3 §
Redovisning av fisketillståndsintäkter för staten

Den som svarar för tillståndsförsäljningen ska i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar månatligen för ministeriet redovisa de medel som flyter in från de fisketillstånd som den sålt och som sålts för dennes räkning samt räntan på dessa medel.

4 §
Grunder för användningen av fisketillståndsintäkter

Medel som flyter in från fisketillstånd för fiskesäsongen 2019 delas ut till ägarna av fiskerätt med iakttagande av den praxis och de utdelningsprinciper som tillämpats vid utdelning av medel under giltighetstiden för den upphävda överenskommelsen om fiske i Tana älv (FördrS 94/1989). Fördelningen av tillståndsintäkterna mellan staten och ägarna av privata vattenområden har grundat sig på strandlinjens längd och laxfångsten. Vid fördelningen av tillståndsintäkterna mellan ägarna av privata vattenområden har dessutom också antalet fiskedygn per fisketurist multiplicerat med två använts. Utdelningsprinciperna för 2019 bestäms så att fördelningen av tillståndsintäkterna mellan staten och ägarna av privata vattenområden sker per fiskezon enligt strandlinjens längd och laxfångst, och efter detta fördelas de tillståndsintäkter som betalas tillbaka till ägarna av privata vattenområden genom att de intäkter som flutit in med stöd av de tillstånd för fiske från båt och från strand som sålts för varje fiskezon används.

Den del av fisketillståndsintäkterna för 2019 som tillhör staten används för att täcka statens fiskeövervakningsutgifter samt forsknings- och uppföljningsutgifter.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Helsingfors den 4 april 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Översättning till nordsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.