454/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2019

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Miljöförbindelse

År 2019 tar kommunen inte emot nya miljöförbindelser som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

Åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015) kan på ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en miljöförbindelse som är i kraft 2019. Till miljöförbindelsen får fogas högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning. Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar, får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

2 §
Miljöavtal

Av de miljöavtal som avses i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning får en aktiv jordbrukare 2019 ingå avtal om skötsel av våtmarker samt avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet, om det är fråga om ett avtal i vilket ingår skiften där det har gjorts en sådan icke-produktiv investering som avses i 9 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare.

En registrerad förening som avses i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare får 2019 ingå ett i 1 mom. avsett avtal om skötsel av våtmarker samt ett i 1 mom. avsett avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. En vattenrättslig sammanslutning som avses i 12 kap. i vattenlagen (587/2011) får ingå ett i 1 mom. avsett avtal om skötsel av våtmarker.

3 §
Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion

År 2019 tar närings-, trafik- och miljöcentralen inte emot nya sådana förbindelser om ekologisk produktion eller nya sådana förbindelser om ekologisk husdjursproduktion som avses i 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare.

Högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning kan på ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en förbindelse om ekologisk produktion eller till en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som är i kraft 2019. Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar, får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

4 §
Ersättningsberättigande areal vid ansökan om kompensationsersättning

Vid beviljande av kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2019 på ansökan av en aktiv jordbrukare som ersättningsberättigande areal godkännas

1) en areal som avses i 3 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015),

2) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

5 §
Ersättning för icke-produktiva investeringar

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan 2019 inte beviljas för nya projekt som hänför sig till våtmarksinvesteringar eller till inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 4 april 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.