451/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015) 5 § 5 mom., 18 § 2 mom., 48 § 1 mom. och bilaga 8, av dem 18 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 708/2015, som följer:

5 §
Åkerareal som berättigar till ersättning efter prövning

Högst fem hektar arealer enligt 1–4 mom. och arealer som är ersättningsberättigande och har övergått till jordbrukaren från en annan jordbrukare som inte har ingått en förbindelse om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten fogas till en miljöförbindelse under 2016–2020. Om den areal som omfattas av miljöförbindelsen är mindre än fem hektar, får den areal som fogas till den vara högst en hektar. Om den areal som ska fogas till miljöförbindelsen överskrider maximistorleken, får jordbrukaren ingå en ny miljöförbindelse 2016–2020 i samband med den årliga stödansökan inom gränserna för anslagen i statsbudgeten.

18 §
Balanserad användning av näringsämnen

Jordbrukaren ska göra upp en femårig odlingsplan under det första förbindelseåret senast den 30 april och precisera den med en årlig odlingsplan före vegetationsperiodens början. Det första förbindelseåret ska den årliga odlingsplanen göras upp senast den 15 juni. På gårdsbruksenheten ska det tas jordprover av de åkrar som odlas och av skiften som består av permanent gräsmark som används som åkermark och utföras markkarteringar av dem med tanke på odlingsplaneringen och uppföljningen. Markkartering behöver inte utföras för arealer som används för krukodling. Jordbrukaren ska i de skiftesvisa anteckningarna föra in grundläggande uppgifter om skiftena och uppgifter om de årliga odlingsåtgärderna. Jordbrukaren ska en gång under förbindelseperioden göra ett kvalitetstest för åkermark före utgången av det tredje förbindelseåret. Testet görs genom att en utvärderingsblankett för kvalitetstest för åkerjord fylls i. Odlingsplanen, resultaten från markkarteringen, bedömningen av kvalitetstestet för åkerjord och de handlingar som ansluter sig till de skiftesvisa anteckningarna ska förvaras på gårdsbruksenheten.


48 §
Betalning av miljöersättning med stöd av en miljöförbindelse

Miljöersättning kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingår i en miljöförbindelse och som årligen uppgetts i en stödansökan på det sätt Livsmedelsverket bestämmer, och som är i jordbrukarens besittning senast den 17 juni under året i fråga. Miljöersättning kan betalas för åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter. Jordbrukaren kan i sin årliga stödansökan uppge att utbetalning av ersättning inte söks för en viss åkerareal, om arealkravet i 5 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare fortfarande uppfylls trots detta.Denna förordning träder i kraft den 9 april 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 4 april 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Bilaga 8

Maximigivor av fosfor (kg/ha/år) till trädgårdsväxter på basis av bördighetsklass

Växt Dålig/rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt hög
PLANTSKOLEVÄXTER * 80 70 60 40 20
JORDGUBBE, HALLON, SVARTA VINBÄR ***
Anläggningsskedet 60 50 40 20 10
Årlig gödsling 35 30 25 20 10
ANDRA BÄR
Anläggningsskedet 75 60 50 30 15
Årlig gödsling 45 35 30 25 15
FRUKTER
Anläggningsskedet 85 70 60 40 25
Årlig gödsling 40 35 30 20 10
KÅLVÄXTER OCH LÖKVÄXTER 110 80 60 40 25 10**
ROTFRUKTER OCH VINTERMOROT 100 75 55 35 30 10**
BALJVÄXTER 50 35 25 20 15 10**
ANDRA GRÖNSAKER 100 60 50 40 20 10**
ÖRTER OCH FRÖKRYDDOR, ANDRA VÄXTER 28 20 12 8
* Övre gränser för fosforgödsling av krukplantor: Grundgödsling 165 g/m³, långverkande gödsling och kompletteringsgödsling 250 g/m3.
** Fosforgödsling vid tillväxtstarten kan ges, om planteringen/sådden sker före 15.5. Utanför styrningsområde III senast 15.6.
*** För jordgubbe som droppbevattnas kan gödslingen ökas så att om skörden överstiger 10 000 kg/ha kan fosforgödslingen ökas med 0,4 kg/ha per varje skördeökning om 1 000 kg/ha. För hallon som droppbevattnas kan gödslingen ökas så att om skörden överstiger 4 000 kg/ha kan fosforgödslingen ökas med 0,7 kg/ha per varje skördeökning om 1 000 kg/ha. Justeringar på basis av skördenivån kan tillämpas steglöst. Den övre gränsen för fosforgödsling av krukplantor är 490 g/m3 per år.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.