449/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan till sockerbetsodlare betalas transportstöd för sockerbeta 2018 så som bestäms i denna förordning.

2 §
Bestämmande av stöd

Stöd beviljas en sökande som har odlat sockerbeta under vegetationsperioden 2018. Stödet bestäms i enlighet med bilagan utifrån mängden Polsocker och transportsträckan enligt leverensantal för marknadsåret 2018/2019. Transportsträckan är det genomsnittliga transportavståndet från de olika leveransplatserna till fabriken längs den kortaste trafikerbara vägrutten. 

3 §
Beviljande och betalning av stöd

Stöd beviljas som stöd av mindre betydelse enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. En förutsättning för beviljande av stöd är att summan av de stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn som beviljats sökanden inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 under det skatteår då stöd av mindre betydelse beviljas och under de två skatteår som föregår detta år (referensperiod). En förutsättning är dessutom att summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats sökanden inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Transportstöd för sockerbeta anses ha beviljats så som anges i artikel 3.4 i  den förstnämnda förordningen i 1 mom. då tillstånd att betala ut stödet har getts.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2019.

Helsingfors den 4 april 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga

BELOPPET AV TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA

Transportsträcka, kilometer Stöd, euro/ton

högst 5 3,72

över 5 och högst 10 3,84

över 10 och högst 15 4,06

över 15 och högst 20 4,40

över 20 och högst 25 4,85

över 25 och högst 30 5,42

över 30 och högst 35 5,98

över 35 och högst 40 6,55

över 40 och högst 45 7,23

över 45 och högst 50 7,91

över 50 och högst 60 8,70

över 60 och högst 70 9,49

över 70 och högst 80 10,39

över 80 och högst 90 11,30

över 90 och högst 100 12,31

över 100 och högst 110 13,33

över 110 och högst 120 14,69

över 120 och högst 130 15,82

över 130 och högst 140 17,51

över 140 och högst 150 19,21

över 150 och högst 160 21,47

över 160 24,86

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.