448/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisamhällen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §
Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan det för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling beviljas nationellt stöd för 2019 enligt antalet bisamhällen så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) biodlare sådana fysiska personer, sammanslutningar av fysiska personer och oskiftade dödsbon, sådana öppna bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag och föreningar vars bolagsmän, delägare eller medlemmar är fysiska personer och sådana stiftelser, offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter och fängelselägenheter som bedriver biodling,

2) bisamhälle i Finland befintliga kolonier av honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt för skötseln av dem behövliga bikupor och annan utrustning,

3) produktionsperiod tiden från och med den 1 juni till och med den 30 september 2019.

3 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att biodlaren i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente eller annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling innehar minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden. Stöd beviljas inte för avläggare som bildats under våren 2019 eller för nya bisamhällen som uppstått till följd av svärmning den våren.

Bisamhällen som utgör grund för beviljande av stöd ska under produktionsperioden skötas på ett sådant sätt att de kan ge en normal skörd år 2019.

En biodlare som ansöker om stöd ska enligt den senast verkställda beskattningen eller den föregående beskattningen eller under skatteåret närmast före det år då ansökan görs, ha haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.  Sökanden ska lägga fram en redogörelse för inkomsterna.

Om sökanden har börjat bedriva biodling under året närmast före det år då ansökan gjordes eller därefter, och inte kan visa inkomster på det sätt som avses i 3 mom., ska sökanden visa att inledandet av verksamheten orsakat anskaffningsutgifter.

För att stöd ska kunna beviljas och betalas ut förutsätts att sökanden iakttar vad som i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) och författningar som utfärdats med stöd av den föreskrivs om bin.

4 §
Minskning av antalet bisamhällen under produktionsperioden

Stöd kan beviljas för bisamhällen som har förstörts under produktionsperioden på grund av djursjukdomar eller skador orsakade av rovdjur eller av andra motsvarande exceptionella orsaker som är oberoende av biodlaren.

En förutsättning för att stöd enligt 1 mom. ska beviljas är att det lämnas en utredning om minskningen av antalet bisamhällen. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom, ska ett intyg från en veterinär bifogas till utredningen.

5 §
Minskning av antalet bisamhällen utanför produktionsperioden

Om det antal övervintrade bisamhällen som ligger till grund för beviljande av stöd är minst en tredjedel lägre än det normala antalet på grund av vinterskador eller djursjukdomar eller av någon annan motsvarande exceptionell orsak som är oberoende av biodlaren, kan stöd beviljas på grundval av det antal bisamhällen som anmälts i stödansökan 2018, eller på grundval av det antal bisamhällen som konstaterats vid tillsynen stödåret 2018, om det vid tillsynen konstaterade antalet bisamhällen är lägre än det i stödansökan anmälda antalet. Det normala antalet bisamhällen kan användas som grund för beviljande av stöd under högst två på varandra följande stödår.

Stöd kan beviljas för bisamhällen som blivit förstörda, om förstörelsen är en följd av skador som orsakats av rovdjur.

En förutsättning för att stöd enligt 1 och 2 mom. ska beviljas är att det lämnas en utredning om minskningen av antalet bisamhällen som bilaga till stödansökan. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom, ska dessutom ett intyg från en veterinär bifogas till stödansökan.

6 §
Stödbelopp

I stöd enligt antalet bisamhällen betalas 19,00 euro per bisamhälle.

7 §
Skötsel av bisamhällen som förutsättning för stöd

För ett bisamhälle som inte sköts på det sätt som anges i 3 § 2 mom. beviljas det inget stöd.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2019.

Helsingfors den 4 april 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.