434/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jordabalken (540/1995) 12 kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 572/2009, som följer:

12 kap

Lagfartsförfarandet

3 §
Kungörelselagfart

Inskrivningsmyndigheten ska genom offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen uppmana dem som anser sig ha bättre rätt till fastigheten än sökanden att framföra sina yrkanden till inskrivningsmyndigheten inom sex månader från det att delfåendet av kungörelsen anses ha skett. Kungörelsen ska dessutom delges sådana kända personer vars rätt lagfarten kan beröra.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 239/2018
FvUB 29/2018
RSv 247/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.