424/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän (150/2011).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

En pension som beviljats enligt 2 § 2 mom. i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967), sådant 2 § 2 mom. lydde den 28 februari 2011, upphör när denna lag träder i kraft.

En pensionstagare till vilken det utbetalas en pension som upphör genom denna lag har rätt att i stället för den pension som upphört få anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter under tre år från ikraftträdandet av denna lag.

En pensionstagare vars pension upphör enligt denna lag och vars pensionsutbetalning är avbruten, har rätt att från lagens ikraftträdande få anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter under en tid som bestäms i 2 § 2 mom. i den lagen.

De riksdagsledamöter som före ikraftträdandet av denna lag har haft rätt till en sådan pension som upphör genom denna lag men som inte har ansökt om pensionen, har rätt att från ikraftträdandet av lagen få anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter under en tid som bestäms i 2 § 2 mom. i den lagen. Anpassningsbidraget ska sökas inom sex månader från ikraftträdandet av denna lag.

Om en pensionstagare som avses ovan i 3 eller 4 mom. eller en riksdagsledamot som avses i 5 mom. har fyllt 59 år när anpassningsbidraget upphör, har han eller hon rätt att få anpassningsbidrag till 65 års ålder.

Det som föreskrivs om anpassningsbidrag i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter tillämpas också i övrigt på dem som får anpassningsbidrag med stöd av den lagen och på det anpassningsbidrag de får.

LM 84/2018
ShUB 36/2018
RSk 54/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.